لیست قیمت محصولات عمده فروشی تک پخش

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

# دسته بارکد عنوان واحد تعداد در واحد حداقل خرید مصرف عرضه تخفیف مارجین
1 میوه و سبزیجات منجمد 23001600020155 آلبالو با هسته منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 165,000 165,000 0% 0%
2 6260257500027 آلبالو با هسته منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,800 37,600 14.2% 16.5%
3 23001600020156 آلبالو پالپی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 285,000 285,000 0% 0%
4 6260257502182 آلبالو پالپی منجمد نوبرسبز 1 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 149,500 128,000 14.4% 16.8%
5 23001600020158 انبه گرید A منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 585,000 585,000 0% 0%
6 23001600020159 انبه گرید B منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 495,000 کیلوگرم 1 بسته 495,000 495,000 0% 0%
7 6260257501659 انبه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,500 85,500 14.1% 16.4%
8 23001600020116 بادمجان سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 210,000 210,000 0% 0%
9 6260257501901 بادمجان سرخ‌شده منجمد نوبر سبز 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 62,400 53,500 14.3% 16.6%
10 23001600020117 بادمجان کبابی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 255,000 255,000 0% 0%
11 23001600020077 باقالا با پوست منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
12 23001600020078 باقالا با پوست منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 105,000 105,000 0% 0%
13 6260257500270 باقالا با پوست منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,600 33,000 14.5% 17%
14 23001600020081 باقالا لپه دورنگ (سبز و زرد) منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
15 23001600020082 باقالا لپه زرد منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 270,000 270,000 0% 0%
16 6260257500911 باقلا لپه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 67,200 57,500 14.4% 16.9%
17 23001600020129 بامیه خرد شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 150,000 150,000 0% 0%
18 23001600020128 بامیه منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 225,000 225,000 0% 0%
19 6260257500898 بامیه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 57,000 48,500 14.9% 17.5%
20 6260257502021 بلال شیرین منجمد نوبر سبز 700 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,500 59,500 14.4% 16.8%
21 23001600020110 پیاز پوره شده منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 624,000 624,000 0% 0%
22 23001600020111 پیاز پوره شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 156,000 156,000 0% 0%
23 23001600020112 پیاز حبه‌ای منجمد نوبر سبز 20 کیلوگرم بسته 20 کیلوگرم 1 بسته 720,000 720,000 0% 0%
24 23001600020109 پیاز خرد شده مکعبی منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 456,000 456,000 0% 0%
25 23001600020113 پیاز خلال سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 660,000 660,000 0% 0%
26 6260257501970 پیاز داغ منجمد نوبر سبز 150 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 51,800 44,500 14.1% 16.4%
27 23001600020154 تمشک منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 480,000 480,000 0% 0%
28 6260257502373 تمشک منجمد نوبر سبز 300 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 78,000 67,000 14.1% 16.4%
29 23001600020160 توت فرنگی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 291,000 291,000 0% 0%
30 6260257500539 توت‌فرنگی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,200 42,300 14% 16.3%
31 23001600020125 چغندر (لبو) برش خورده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 84,000 84,000 0% 0%
32 6260257500058 دانه انار منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,250 46,500 14.3% 16.7%
33 23001600020076 ذرت منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 900,000 900,000 0% 0%
34 23001600020075 ذرت منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 240,000 240,000 0% 0%
35 23001600020094 ساقه کرفس منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 324,000 324,000 0% 0%
36 23001600020095 ساقه کرفس منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 81,000 81,000 0% 0%
37 23001600020136 سبزی آش منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
38 6260257500416 سبزی آش منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
39 23001600020141 سبزی اسفناج منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
40 23001600020134 سبزی پلو منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
41 6260257500409 سبزی پلو منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
42 23001600020145 سبزی ترخون منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
43 23001600020139 سبزی تره منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
44 23001600020144 سبزی جعفری منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
45 23001600020143 سبزی خورشت کرفس منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
46 23001600020127 سبزی ریحان منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 120,000 120,000 0% 0%
47 23001600020140 سبزی شنبلیله منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
48 23001600020147 سبزی شوید منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
49 6260257500799 سبزی قلیه‌ماهی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 65,000 55,800 14.2% 16.5%
50 23001600020114 سبزی قورمه سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 375,000 375,000 0% 0%
51 6260257501840 سبزی‌ قورمه سرخ شده منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,900 76,000 14.5% 17%
52 23001600020133 سبزی قورمه منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
53 6260257500393 سبزی قورمه منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
54 23001600020135 سبزی کوکو منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
55 6260257500423 سبزی کوکو منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
56 23001600020138 سبزی گشنیز منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
57 23001600020137 سبزی ماهی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
58 23001600020146 سبزی مرزه منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
59 23001600020142 سبزی نعنا منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
60 23001600020115 سبزی و کرفس سرخ شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 225,000 225,000 0% 0%
61 23001600020122 سیب زمینی تنوری وجز منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 780,000 780,000 0% 0%
62 23001600020121 سیب زمینی تنوری وجز منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
63 23001600020119 سیب زمینی خلالی 10x10 میلی‌متر منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
64 23001600020120 سیب زمینی خلالی 15x15 میلی‌متر منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
65 23001600020118 سیب زمینی خلالی 8x8 میلی‌متر منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
66 23001600020123 سیب زمینی مکعبی منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 540,000 540,000 0% 0%
67 23001600020124 سیب زمینی مکعبی منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
68 23001600020106 سیر پوره شده منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 225,000 225,000 0% 0%
69 23001600020164 سیر حبه منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 1,020,000 1,020,000 0% 0%
70 23001600020161 شاتوت منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 585,000 585,000 0% 0%
71 6260257502205 شاتوت منجمد نوبرسبز 1 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 253,500 218,000 14% 16.3%
72 6260257501833 شوید منجمد نوبر سبز 250 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
73 23001600020163 طالبی منجمد رستورانی نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 135,000 135,000 0% 0%
74 23001600020131 غوره منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 480,000 480,000 0% 0%
75 23001600020130 غوره منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 120,000 120,000 0% 0%
76 23001600020103 فلفل دلمه رنگی خرد شده منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 444,000 444,000 0% 0%
77 23001600020102 فلفل دلمه سبز خرد شده منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
78 6260257500430 کرفس خرد شده منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 0 کارتن 39,650 34,000 14.2% 16.6%
79 23001600020126 گل کلم منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 105,000 105,000 0% 0%
80 23001600020093 لوبیا سبز 2 سانتی‌متری منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 780,000 780,000 0% 0%
81 6260257500232 لوبیا سبز خرد شده نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,200 36,000 14.7% 17.2%
82 6260257502595 مخلوط سبزی و کرفس سرخ شده منجمد نوبر سبز 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 88,900 76,400 14.1% 16.4%
83 23001600020087 مخلوط سبزیجات چهارفصل منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 696,000 696,000 0% 0%
84 23001600020086 مخلوط سبزیجات چهارفصل منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 174,000 174,000 0% 0%
85 23001600020085 مخلوط سبزیجات زیبا گرید B منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 540,000 540,000 0% 0%
86 23001600020083 مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 732,000 732,000 0% 0%
87 23001600020084 مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 195,000 195,000 0% 0%
88 6260257502137 مخلوط سبزیجات هویج و نخودفرنگی منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,300 34,500 14.4% 16.8%
89 6260257502120 مخلوط سبزیجات هویج، نخودفرنگی و سیب‌زمینی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,300 34,500 14.4% 16.8%
90 6260257500003 میکس سبزیجات سوپ نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,650 42,500 14.4% 16.8%
91 23001600020132 میکس سوپ منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 175,500 175,500 0% 0%
92 23001600020088 نخود فرنگی گرید A منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 900,000 900,000 0% 0%
93 23001600020091 نخود فرنگی گرید A منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 240,000 24,000 90% 900%
94 6260257500119 نخود‌فرنگی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 51,800 44,500 14.1% 16.4%
95 6260257501994 نعناع و جعفری سرخ‌شده منجمد نوبر سبز 250 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 45,100 38,500 14.6% 17.1%
96 23001600020157 هلو منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 165,000 165,000 0% 0%
97 23001600020097 هویج سکه‌ای (برش دایره) منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
98 23001600020101 هویج مکعبی 10 میلی‌متری منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 408,000 408,000 0% 0%
99 23001600020098 هویج مکعبی 6 سانتی‌متری منجمد نوبر سبز 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 420,000 0% 0%
100 روغن 6260496430017 روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک منش 900 گرم بسته 1 عدد 3 بسته 555,000 435,000 21.6% 27.6%
101 6262754003506 روغن آفتاب‌گردان پخت و پز طبیعت 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 59,400 58,000 2.4% 2.4%
102 6260108300318 روغن آفتاب‌گردان پخت و پز لادن 0.9 لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 50,500 50,300 0.4% 0.4%
103 6260108399961 روغن آفتابگردان پخت و پز لادن 1.5 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 96,300 93,400 3% 3.1%
104 6262754003452 روغن آفتاب‌گردان مخصوص پخت و پز هایلی 900 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 48,000 5% 5.2%
105 6260101802642 روغن توکوفرول غنچه پلاس 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 43,900 13.1% 15%
106 6260101802659 روغن توکوفرول غنچه پلاس 1.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 81,900 71,200 13.1% 15%
107 6260101802666 روغن توکوفرول غنچه پلاس 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 97,900 92,000 6% 6.4%
108 6260298400249 روغن حیوانی شکلی 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 422,500 380,000 10.1% 11.2%
109 6260496430000 روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک منش 450 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 295,000 238,000 19.3% 23.9%
110 6260496410200 روغن حیوانی کرمانشاهی ممتاز نیک‌منش 10 گرم تک نفره بسته 50 عدد 1 بسته 9,500 6,400 32.6% 48.4%
111 6260108396670 روغن زیتون بکر لادن 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 210,000 196,000 6.7% 7.1%
112 6260108399794 روغن زیتون خالص لادن 0.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 210,000 196,000 6.7% 7.1%
113 6260108399787 روغن زیتون لادن طلایی 250 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 110,000 103,000 6.4% 6.8%
114 6262753000018 روغن سرخ کردنی بدون پالم اویلا 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 91,900 91,800 0.1% 0.1%
115 6260108399855 روغن سرخ کردنی بدون پالم بهار الماس 3 لیتر کارتن 4 عدد 2 کارتن 181,800 181,500 0.2% 0.2%
116 6260101801966 روغن سرخ کردنی بدون پالم غنچه 1.8 لیتر کارتن 6 عدد 2 کارتن 109,600 102,000 6.9% 7.5%
117 6260108399886 روغن سرخ کردنی بهار 0.9 ‎لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,000 49,800 0.4% 0.4%
118 6260108399893 روغن سرخ کردنی بهار 1.5 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 83,100 82,900 0.2% 0.2%
119 6260108396830 روغن سرخ کردنی بهار الماس 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 54,800 0.4% 0.4%
120 6260108396823 روغن سرخ کردنی بهار الماس 1.5 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 92,000 91,800 0.2% 0.2%
121 6260588800117 روغن سرخ کردنی سمن 1350 گرم کارتن 6 عدد 4 کارتن 224,000 200,000 10.7% 12%
122 6262753000025 روغن سرخ کردنی شفاف اویلا 2 لیتر بسته 4 عدد 1 بسته 138,200 131,000 5.2% 5.5%
123 6262754006019 روغن سرخ کردنی شفاف لایت طبیعت 900 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 50,000 9.1% 10%
124 6262754005975 روغن سرخ کردنی طبیعت 810 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 56,800 55,000 3.2% 3.3%
125 6262754000420 روغن سرخ کردنی طبیعت مقدار 16 کیلوگرم بسته 0 عدد 0 بسته 982,000 950,000 3.3% 3.4%
126 6260101802123 روغن سرخ کردنی غنچه 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,000 43,500 13% 14.9%
127 6262032506927 روغن سرخ‌کردنی اویلا بدون پالم 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 54,500 0.9% 0.9%
128 6260101801942 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم غنچه 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 47,800 13.1% 15.1%
129 6260101801959 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم غنچه 1.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 91,900 79,900 13.1% 15%
130 6262753000230 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم فامیلا 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 54,500 0.9% 0.9%
131 6262753000223 روغن سرخ‌کردنی بدون پالم فامیلا 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 91,900 91,400 0.5% 0.5%
132 6260108399916 روغن سرخ‌کردنی بهار 3 لیتر کارتن 4 عدد 2 کارتن 167,300 167,000 0.2% 0.2%
133 6260101802130 روغن سرخ‌کردنی غنچه 1.5 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 83,100 72,200 13.1% 15.1%
134 6262753000247 روغن سرخ‌کردنی فامیلا 1.8 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 124,600 124,200 0.3% 0.3%
135 6260101802437 روغن کانولا (کلزا) غنچه 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 43,900 13.1% 15%
136 6260108396717 روغن کانولا لادن 1.5 لیتر شیرینک 8 عدد 1 شیرینک 96,300 93,000 3.4% 3.5%
137 6260108396724 روغن کانولا لادن 810 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 59,400 57,200 3.7% 3.8%
138 6260588810086 روغن کنجد تصفیه‌شده و بدون بو سمن 1 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 335,000 292,000 12.8% 14.7%
139 6260588810017 روغن کنجد سمن 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 187,000 168,000 10.2% 11.3%
140 6260588810048 روغن کنجد سمن مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 499,500 454,000 9.1% 10%
141 6262753000438 روغن مایع آفتاب گردان اویلا 1.5 لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 96,300 96,000 0.3% 0.3%
142 6262753000919 روغن مایع آفتاب‌گردان فامیلا 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 127,900 127,500 0.3% 0.3%
143 6260108399954 روغن مایع آفتاب‌گردان لادن 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 97,900 96,900 1% 1%
144 6262753000315 روغن مایع پخت و پز اویلا 0.9 ‎لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 50,000 1% 1%
145 6262754006569 روغن مایع پخت و پز طبیعت 1 لیتر کارتن 8 عدد 2 کارتن 66,100 65,000 1.7% 1.7%
146 6262753000773 روغن مایع پخت و پز فامیلا 0.9 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 50,500 49,500 2% 2%
147 6262753000902 روغن مایع پخت و پز فامیلا 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 2 کارتن 96,300 96,000 0.3% 0.3%
148 6260108300288 روغن مایع پخت و پز لادن 3 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 191,900 189,000 1.5% 1.5%
149 6260108399909 روغن مایع سرخ کردنی بهار 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 99,200 99,000 0.2% 0.2%
150 6262754009379 روغن مایع سرخ کردنی لایت طبیعت 1 لیتر بسته 8 عدد 2 بسته 69,300 64,500 6.9% 7.4%
151 6260108341304 روغن مایع سرخ‌کردنی بهار الماس 1.8 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 109,600 109,400 0.2% 0.2%
152 6260229100712 روغن مایع مخلوط ویسپو 3 لیتر کارتن 4 عدد 3 کارتن 159,700 183,000 -14.6% -12.7%
153 6262753001459 روغن مخصوص سرخ کردنی اویلا 2.5 لیتر بسته 4 عدد 1 بسته 157,000 141,000 10.2% 11.3%
154 6260101801980 روغن نیمه جامد بدون ترانس غنچه 5 کیلوگرم بسته 4 عدد 1 بسته 321,500 273,200 15% 17.7%
155 6260108397264 روغن نیمه جامد زیرو ترانس لادن طلایی 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 97,500 94,500 3.1% 3.2%
156 6262754005517 روغن نیمه جامد زیرو ترانس لایت طبیعت 5 کیلوگرم باکس 4 عدد 1 باکس 365,400 353,000 3.4% 3.5%
157 6260101802604 روغن نیمه جامد غنچه 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 61,900 52,600 15% 17.7%
158 6260108399831 روغن نیمه جامد لادن 5 کیلوگرم بسته 4 عدد 1 بسته 365,400 321,000 12.2% 13.8%
159 6260108399671 روغن نیمه جامد لادن 900 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 78,300 75,800 3.2% 3.3%
160 6260108396809 روغن نیمه‌جامد زیرو ترانس لادن 5 کیلوگرم باکس 4 عدد 1 باکس 303,700 301,000 0.9% 0.9%
161 6260108397271 روغن نیمه‌جامد زیروترانس لادن‌طلایی 2.7 کیلوگرم بسته 4 عدد 2 بسته 234,700 234,500 0.1% 0.1%
162 ماکارونی 6260171525564 اسپاگتی ضخامت 1.2 مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,000 23,000 4.2% 4.3%
163 6260532810018 اسپاگتی ضخامت 1.5 زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 17,000 15,400 9.4% 10.4%
164 6260532810025 اسپاگتی ضخامت 1.5 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 2 کارتن 24,000 21,600 10% 11.1%
165 6260532810032 اساگتی ضخامت 1.5 زر ماکارون 900 گرم کارتن 16 عدد 2 کارتن 31,000 27,900 10% 11.1%
166 6260100343122 اسپاگتی ضخامت 1.2 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,000 21,800 9.2% 10.1%
167 6260532821649 اسپاگتی ضخامت 1.2 زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 17,000 15,400 9.4% 10.4%
168 6260532822097 اسپاگتی ضخامت 1.2 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 4 کارتن 24,000 21,600 10% 11.1%
169 6260100343146 اسپاگتی ضخامت 1.4 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,000 22,500 6.3% 6.7%
170 6260171525335 اسپاگتی ضخامت 1.4 مانا 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 17,000 16,200 4.7% 4.9%
171 6260171525267 اسپاگتی ضخامت 1.4 مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,000 23,000 4.2% 4.3%
172 6260532800392 اسپاگتی ضخامت 1.5 سبوس‌دار‌ زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 17,000 15,400 9.4% 10.4%
173 6260532822196 اسپاگتی ضخامت 1.5 فراسودمند زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 28,500 25,700 9.8% 10.9%
174 6260171510096 اسپاگتی ضخامت 1.6 مانا 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,000 21,500 10.4% 11.6%
175 6260100343177 اسپاگتی ضخامت 1.7 تک ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,000 22,800 5% 5.3%
176 6260532810117 اسپاگتی ضخامت 1.7 زر ماکارون 500 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 17,000 15,400 9.4% 10.4%
177 6260532810124 اسپاگتی ضخامت 1.7 زر ماکارون 700 گرم کارتن 20 عدد 2 کارتن 24,000 21,600 10% 11.1%
178 6260532811954 اسپاگتی ضخامت 2.5 زر ماکارون 500 گرم کارتن 25 عدد 2 کارتن 17,000 15,400 9.4% 10.4%
179 6260100339354 اسپاگتی غنی شده ضخامت 3.5 تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,500 27,600 6.4% 6.9%
180 6260532812111 پاستا پنه ریگاته زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,200 13.1% 15.1%
181 6260532812012 پاستا فوسیلی زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,900 9.6% 10.6%
182 6260532821113 لازانیا پیش‌پخت زرماکارون 300 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 31,000 28,000 9.7% 10.7%
183 6260532820222 ماکارونی پروانه‌ای زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 24,200 22,000 9.1% 10%
184 6260532820932 ماکارونی پروانه‌ای سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 32,000 29,000 9.4% 10.3%
185 6260100320024 ماکارونی پنه ریگاته تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 29,900 28,700 4% 4.2%
186 6260532800620 ماکارونی پنه ریگاته سبزیجات زر ماکارون 500 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 27,500 24,800 9.8% 10.9%
187 6260532812210 ماکارونی پنه سدانو زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,900 9.6% 10.6%
188 6260532813415 ماکارونی پیکولی زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,900 9.6% 10.6%
189 6260532801795 ماکارونی پیکولی سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,500 25,000 9.1% 10%
190 6260532813514 ماکارونی شلز زرماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 2 کارتن 19,800 17,900 9.6% 10.6%
191 6260532801887 ماکارونی شلز سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,500 25,000 9.1% 10%
192 6260532823841 ماکارونی فانتزیا میکس زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,900 9.6% 10.6%
193 6260532822233 ماکارونی مخلوط سبزیجات زر ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 27,500 25,000 9.1% 10%
194 6260532813316 ورمیشل زرماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,800 17,850 9.8% 10.9%
195 بیسکویت و ویفر 6260111340264 بیسکویت ساقه طلایی شکلاتی مینو 220 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 24,000 19,400 19.2% 23.7%
196 6260360011373 ویفر تامبی کاکائویی کرمدار کارامل و کاکائو کوپا 22 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
197 6260360011366 ویفر تامبی کاکائویی کرمدار کارامل و نارگیل کوپا 22 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
198 6260360010352 بیسکویت پتی‌بور کاکائویی کرم‌دار کوپا 56 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 9,000 7,250 19.4% 24.1%
199 6260111310977 بیسکویت پذیرایی با آرد جو و شهد توت ساقه طلایی مینو 750 گرم کارتن 6 عدد 2 کارتن 70,000 63,000 10% 11.1%
200 23080130511 بیسکویت پذیرایی ساده ساقه طلایی مینو 750 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 65,000 61,000 6.2% 6.6%
201 6260002311151 بیسکویت پذیرایی کرم دار پرتقال گرجی 380 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 55,000 36,000 34.5% 52.8%
202 6260100103276 بیسکویت ترد نمکی مینو 75 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 7,500 6,800 9.3% 10.3%
203 6261149016183 بیسکویت خرمایی های‌بای شیرین‌عسل 25 گرم کارتن 90 عدد 1 کارتن 2,000 1,800 10% 11.1%
204 6260111310090 بیسکویت ساقه‌طلایی گندم مینو 37 گرم کارتن 80 عدد 1 کارتن 3,000 2,900 3.3% 3.4%
205 6260360003859 بیسکویت سبوس‌دار دایجستیو کوپا 145 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 12,500 9,400 24.8% 33%
206 6260360006089 بیسکویت سبوس‌دار کرمدار پرتقال کوپا 75 گرم جعبه 24 عدد 3 جعبه 8,000 6,000 25% 33.3%
207 6260360006096 بیسکویت سبوس‌دار کرمدار شیر نارگیل کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
208 6260360006072 بیسکویت سبوس‌دار کرمدار کاکائویی کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
209 6260360006034 بیسکویت سبوس‌دار کرم‌دار موز مینی دایجستیو کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
210 6260360014589 بیسکویت سپوس‌دار کرم‌دار توت‌فرنگی کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
211 6260360006058 بیسکویت سپوس‌دار کرم‌دار کاپوچینو کوپا 75 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
212 6260360002777 بیسکویت کاکائویی با تکه‌های شکلات کوپا 60 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 9,000 7,250 19.4% 24.1%
213 6260360010789 بیسکویت کاکائویی کرمدار آلبالو کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 12,000 9,600 20% 25%
214 6260360010772 بیسکویت کاکائویی کرمدار پرتقال کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 12,000 9,600 20% 25%
215 6260002310970 بیسکویت کرم دار قهوه گرجی 370 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 41,500 24.5% 32.5%
216 6260002311045 بیسکویت کرم دار کاکائویی گرجی 390 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 44,500 19.1% 23.6%
217 8992760221028 بیسکویت کرم‌دار اورجینال اورئو 133 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 65,000 39,500 39.2% 64.6%
218 6260360008007 بیسکویت کرم‌دار پرتقالی کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
219 6260360008021 بیسکویت کرم‌دار توت فرنگی کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
220 7622300136055 بیسکویت کرم‌دار توت‌فرنگی اورئو 133 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 65,000 39,500 39.2% 64.6%
221 8992760223015 بیسکویت کرمدار شکلاتی اورئو 133 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 65,000 39,500 39.2% 64.6%
222 6260360008038 بیسکویت کرم‌دار شکلاتی کوپا 90 گرم جعبه 24 عدد 3 جعبه 8,000 6,000 25% 33.3%
223 6260360008076 بیسکویت کرم‌دار کاکائویی با طعم وانیل کوپا 90 گرم بسته 24 عدد 3 بسته 8,000 6,000 25% 33.3%
224 6261145000629 بیسکویت کرمدار کاکائویی سلامت 400 گرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 37,900 33,500 11.6% 13.1%
225 6260360008052 بیسکویت کرم‌دار نارگیلی کوپا 90 گرم جعبه 24 عدد 3 جعبه 8,000 6,000 25% 33.3%
226 6260111310106 بیسکویت لیوانی ساقه طلایی مینو کارتن 48 عدد 1 کارتن 16,000 14,400 10% 11.1%
227 6261847503602 سریال مغزدار بالشتکی چی‌پف‌ چی‌توز 105 گرم کارتن 25 عدد 1 کارتن 12,000 10,300 14.2% 16.5%
228 40052458 شکلات کیت‌کت 4 انگشتی نستله باکس 24 عدد 1 باکس 48,000 32,400 32.5% 48.1%
229 6261847502384 غلات صبحانه مغزدار شکلاتی چی‌ پف ۴۰ گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 8,000 6,800 15% 17.6%
230 6269376901142 کاپ کیک وانیلی با مغزی کرم کاکائو 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
231 6260002380478 کوکی با تکه‌های شکلات گرجی 350 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 70,000 52,500 25% 33.3%
232 6260117380103 نان روغنی سالمین 65 گرم کارتن 48 عدد 1 کارتن 6,000 5,400 10% 11.1%
233 6260360010109 ویفر با کرم کاکائویی شیری و روکش کاکائویی کوپا 32 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
234 6260360011335 ویفر تامبی کوپا با طعم پرتقال و کارامل 18 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
235 6260360011342 ویفر تامبی وانیلی کرمدار کارامل و وانیل کوپا 22 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 5,000 3,500 30% 42.9%
236 6260360009448 ویفر توت‌فرنگی سلکت کوپا 45 گرم جعبه 20 عدد 2 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
237 6260360008762 ویفر کاراملی با روکش کاکائو تلخ کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
238 6260360007727 ویفر کاراملی با روکش کاکائویی کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
239 23080130348 ویفر کاراملی با طعم نعنا کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
240 6260360010116 ویفر کاکائویی با روکش شکلات تلخ کوپا 40 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
241 6260360010123 ویفر کاکائویی با کرم پرتقالی کوپا 32 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
242 6260360010147 ویفر کاکائویی با کرم فندقی کوپا 40 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 8,000 7,000 12.5% 14.3%
243 6260360010130 ویفر کاکائویی نارگیلی کوپا 32 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
244 6260360013414 ويفر کاراملی با طعم پرتقال کانتی کوپا 37 گرم جعبه 30 عدد 1 جعبه 10,000 7,000 30% 42.9%
245 نوشابه 6260195558456 آب گازدار (سودا) سیب لبنانی کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 12,000 10,200 15% 17.6%
246 23050020162 آب گازدار (سودا) لیمو نعنا کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 12,000 10,200 15% 17.6%
247 6260179118713 آب گازدار (سودا) ساده کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 12,000 10,200 15% 17.6%
248 6260878200085 آب گازدار (سودا) ساده کریستال شیشه‌ای 300 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 15,000 12,850 14.3% 16.7%
249 6260195558470 آب گازدار (سودا) سیب لبنانی کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 19,000 16,200 14.7% 17.3%
250 6260179118812 آب گازدار (سودا) لیمو کریستال 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 12,000 10,200 15% 17.6%
251 6260195558746 آب گازدار (سودا) لیمو نعنا کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 19,000 16,200 14.7% 17.3%
252 6260878200092 آب گازدار با طعم لیمو کریستال شیشه‌ای 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 15,000 12,850 14.3% 16.7%
253 6260878200030 آب گازدار ساده کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 19,000 16,200 14.7% 17.3%
254 6260055800749 باکس 12 عددی نوشابه لیمویی شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر سون‌آپ باکس 12 عدد 5 باکس 190,800 128,000 32.9% 49.1%
255 6260806400082 نوشابه اسپرایت بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 10,900 8,750 19.7% 24.6%
256 6260806400099 نوشابه اسپرایت خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 29,500 23,600 20% 25%
257 6260806400327 نوشابه اسپرایت شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 15,900 12,750 19.8% 24.7%
258 6260806400280 نوشابه اسپرایت قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 15,200 20% 25%
259 6260215500595 نوشابه بدون شکر پپسی مکس 1.5 لیتری باکس 6 عدد 5 باکس 21,400 19,300 9.8% 10.9%
260 6260055843012 نوشابه بطری پپسی 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 10,900 8,200 24.8% 32.9%
261 6260055843388 نوشابه پپسی قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 14,400 24.2% 31.9%
262 6260022324018 نوشابه پرتقالی زمزم 1.5 لیتری باکس 6 عدد 3 باکس 29,500 18,500 37.3% 59.5%
263 6260806400167 نوشابه پرتقالی کانادا درای خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 5 باکس 29,500 23,600 20% 25%
264 6260055843036 نوشابه خانواده پپسی 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 20,700 29.8% 42.5%
265 6260055843210 نوشابه سون آپ بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 2 باکس 10,900 8,200 24.8% 32.9%
266 6260055843234 نوشابه سون آپ خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 20,700 29.8% 42.5%
267 6260055843265 نوشابه سون آپ قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 14,400 24.2% 31.9%
268 6260806400051 نوشابه فانتا بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 10,900 8,750 19.7% 24.6%
269 6260806400068 نوشابه فانتا خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 29,500 23,600 20% 25%
270 6260806400303 نوشابه فانتا شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 15,900 12,750 19.8% 24.7%
271 6260806400266 نوشابه فانتا قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 15,300 19.5% 24.2%
272 6260806400075 نوشابه فانتا لیمویی خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 23,600 20% 25%
273 6260806400013 نوشابه کوکاکولا بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 10,900 8,750 19.7% 24.6%
274 6260806400020 نوشابه کوکاکولا خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 5 باکس 29,500 23,600 20% 25%
275 6260177305283 نوشابه کوکاکولا زیرو اسلیک 250 میلی‌لیتر قوطی فلزی باکس 24 عدد 1 باکس 17,500 14,000 20% 25%
276 6260806400334 نوشابه کوکاکولا زیرو بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 10,900 9,100 16.5% 19.8%
277 6260806400341 نوشابه کوکاکولا زیرو خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 4 باکس 29,500 25,100 14.9% 17.5%
278 6260806400884 نوشابه کوکاکولا زیرو شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 15,900 12,750 19.8% 24.7%
279 6260265101681 نوشابه کوکاکولا زیرو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 16,100 15.3% 18%
280 6260806400310 نوشابه کوکاکولا شیشه‌ای 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 15,900 12,750 19.8% 24.7%
281 6260806400259 نوشابه کوکاکولا قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 15,300 19.5% 24.2%
282 6260022312022 نوشابه کولا گازدار زمزم پت 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 10,900 7,500 31.2% 45.3%
283 6260022312015 نوشابه گازدار پرتقالی زمزم پت 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 10,900 7,500 31.2% 45.3%
284 6260290502484 نوشابه گازدار شاتوت زمزم 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 24,500 17,200 29.8% 42.4%
285 6260022300494 نوشابه گازدار لیموناد زمزم 1 لیتر باکس 6 عدد 3 باکس 27,500 18,100 34.2% 51.9%
286 6260415738194 نوشابه گازدار لیموناد زمزم 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 12,500 9,400 24.8% 33%
287 6260215500717 نوشابه گازدار مرکبات مانتن دوو پپسی 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 23,800 19.3% 23.9%
288 6260022324025 نوشابه مشکی زمزم 1.5 لیتری باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 18,500 37.3% 59.5%
289 6260806400181 نوشابه مشکی کانادا درای خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 23,600 20% 25%
290 6260215500311 نوشابه میرندا بطری 300 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 2 باکس 10,900 8,200 24.8% 32.9%
291 6260055843135 نوشابه میرندا خانواده 1.5 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 20,700 29.8% 42.5%
292 6260055843272 نوشابه میرندا قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 19,000 14,400 24.2% 31.9%
293 6260022373108 نوشیدنی انرژی زا انرژی اسمارت درینک 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 25,000 16,400 34.4% 52.4%
294 6260022300050 نوشیدنی لیموناد شیشه‌ای زمزم باکس 12 عدد 3 باکس 16,500 12,500 24.2% 32%
295 آب‌جو 6268615900526 آبجو بدون الکل آناناس شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
296 6268615900519 آبجو بدون الکل استوایی شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 25,300 14.2% 16.6%
297 6268615900502 آبجو بدون الکل استوایی شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
298 6268615900670 آبجو بدون الکل کلاسیک شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 5 باکس 29,500 25,300 14.2% 16.6%
299 6268615900663 آبجو بدون الکل کلاسیک شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
300 6268615900496 آبجو بدون الکل لیمو شمس 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 25,300 14.2% 16.6%
301 6268615900489 آبجو بدون الکل لیمو شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
302 6268615900724 آبجو بدون الکل لیمو نعنا شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
303 6268615900465 آبجو بدون الکل هلو شمس شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 21,500 18,400 14.4% 16.8%
304 6260538500128 ایستک استوایی شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
305 6260538500289 ایستک استوایی قوطی فلزی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,200 20% 25%
306 6260538500074 ایستک توت فرنگی شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
307 6260538500050 ایستک سیب شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
308 6260538500036 ایستک کلاسیک شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
309 6260538500166 ایستک کلاسیک قوطی فلزی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,200 20% 25%
310 6260538500012 ایستک لیمو شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
311 6260538500135 ایستک لیموی قوطی فلزی 320 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,200 20% 25%
312 6260538502177 ایستک نارگیل شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
313 6260538500241 ایستک هلو قوطی فلزی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 19,200 20% 25%
314 6260538500067 ایستک هلو شیشه‌ای 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 22,000 17,800 19.1% 23.6%
315 6260862700331 جوجو آناناس 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 28,500 21,500 24.6% 32.6%
316 6260862700232 جوجو استوایی 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 28,500 21,500 24.6% 32.6%
317 6260862700454 جوجو استوایی قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
318 6260862700263 جوجو سیب 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 28,500 21,500 24.6% 32.6%
319 6260862700362 جوجو کلاسیک قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
320 6260862701468 جوجو گندم کلاسیک 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 34,000 25,000 26.5% 36%
321 6260862700386 جوجو لیمو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
322 6260862700256 جوجو لیمویی 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 28,500 21,500 24.6% 32.6%
323 6260862700270 جوجو هلو 1 لیتر باکس 6 عدد 1 باکس 28,500 21,500 24.6% 32.6%
324 6260862700393 جوجو هلو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,000 20.8% 26.3%
325 6260079211200 دلستر استوایی 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 28,100 21,300 24.2% 31.9%
326 6260079211118 دلستر کلاسیک 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 30,800 23,400 24% 31.6%
327 6260079211125 دلستر لیمو 1 لیتری بهنوش باکس 6 عدد 2 باکس 30,800 23,200 24.7% 32.8%
328 6260079212016 دلستر لیمویی بهنوش قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 24,000 18,000 25% 33.3%
329 6260862700249 ماءالشعیر جوجو کلاسیک 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,500 23,600 20% 25%
330 6260862701130 ماءالشعیر جوجو کلاسیک شیشه‌ای 320 میلی لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 22,000 16,700 24.1% 31.7%
331 6260079216014 نوشیدنی انگور قرمز گازدار تاک بهنوش 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 31,000 22,000 29% 40.9%
332 6260862702175 نوشیدنی مالت برشته جوجو بلک 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 31,000 25,000 19.4% 24%
333 23050030115 نوشیدنی مالت برشته جوجو بلک شیشه‌ای مقدار 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 24,000 19,400 19.2% 23.7%
334 6260177300622 هی دی استوایی قوطی 330 میلی لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
335 6260177300554 هی دی کلاسیک قوطی 330 میلی لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
336 6260177300561 هی دی لیمو قوطی 330 میلی لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
337 6260177300578 هی دی هلو قوطی 330 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 18,000 24.7% 32.8%
338 6260177304781 هی‌دی استوایی 1 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 29,900 22,600 24.4% 32.3%
339 6262916600987 هی‌دی لیمو 1 لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 29,900 22,600 24.4% 32.3%
340 6262916600994 هی‌دی هلو 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 29,900 22,600 24.4% 32.3%
341 چیپس 6260746000632 ترددیلا پنیری 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
342 6260746000649 ترددیلا تنوری 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
343 6260746000182 ترددیلا سالسا 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
344 6260746000670 ترددیلا ماست موسیر 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
345 6260746000663 ترددیلا مکزیکی 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
346 6260746000489 تردیلا پیاز جعفری 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
347 6260746000168 تردیلا کنجد 100 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,000 32,500 14.5% 16.9%
348 6260002930550 چیپس پیاز و جعفری مزمز 105 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 25,000 20,000 20% 25%
349 6260002926379 چیپس پیاز و جعفری مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
350 6260002926355 چیپس پیتزا مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
351 6260002932790 چیپس دل مزه فلفل سیاه مزمز 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 22,000 17,800 19.1% 23.6%
352 6260002932813 چیپس دل مزه فلفل سیاه مزمز بزرگ 180 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,000 34,800 19.1% 23.6%
353 6260002933209 چیپس دل مزه موسیر مزمز 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 22,000 17,800 19.1% 23.6%
354 6260002933216 چیپس دل مزه موسیر مزمز بزرگ 180 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,000 34,800 19.1% 23.6%
355 6260002932776 چیپس دل مزه نمکی مزمز 90 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 22,000 17,800 19.1% 23.6%
356 6260002932806 چیپس دل مزه نمکی مزمز بزرگ 180 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 43,000 34,800 19.1% 23.6%
357 6260002930574 چیپس سرکه نمکی مزمز 105 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 25,000 20,000 20% 25%
358 6260002926331 چیپس سرکه نمکی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
359 6260002900126 چیپس فلفل مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
360 23080010105 چیپس کچاپ مزمز 105 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 25,000 20,000 20% 25%
361 6260002926348 چیپس کچاپ مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
362 6260002926362 چیپس لیمویی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
363 6260002931205 چیپس ماست و ریحان مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
364 6260002930727 چیپس ماست و موسیر مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
365 6260002930543 چیپس نمکی مزمز 110 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 25,000 20,000 20% 25%
366 6260002926324 چیپس نمکی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
367 6260002930215 خلال سیب‌زمینی نمکی مزمز 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 180,000 145,000 19.4% 24.1%
368 6260002910316 سوپر چیپس نمکی مزمز 240 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 55,000 50,000 9.1% 10%
369 6260002929806 سوپر چیپس نمکی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
370 6260002932844 مزه چیپس پنیر دودی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
371 6260002932738 مزه چیپس چیلی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
372 23080010125 مزه چیپس سرکه بالزامیک مزمز 120 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,000 24,000 20% 25%
373 6260002932752 مزه چیپس سرکه بالزامیک مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
374 6260002933148 مزه چیپس نمکی مزمز 120 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 31,000 24,000 22.6% 29.2%
375 6260002933094 مزه چیپس نمکی مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
376 6260002932745 مزه چیپس هالاپینو مزمز 60 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
377 23080010126 مزه چیپس هالوپینو مزمز 120 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 30,000 24,000 20% 25%
378 برنج 6261107033931 برنج ایرانی شکسته طارم گلستان 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 886,900 807,000 9% 9.9%
379 23010010109 برنج ایرانی فجر ممتاز گلستان 1 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 65,000 48,000 26.2% 35.4%
380 6262754012591 برنج ایرانی فجر هایلی 5 کیلوگرم گونی 5 کیلوگرم 6 گونی 488,750 368,000 24.7% 32.8%
381 6262754012690 برنج ایرانی هاشمی درجه یک طبیعت 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 87,320 79,000 9.5% 10.5%
382 6262754013659 برنج ایرانی هایلی عنبربو مقدار 10 کیلوگرم گونی 4 عدد 1 گونی 768,600 690,000 10.2% 11.4%
383 6262754010788 برنج پاکستانی دایانا 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 585,000 495,000 15.4% 18.2%
384 6262754010634 برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 730,000 640,000 12.3% 14.1%
385 6269683800022 برنج صدری هاشمی آقاجانیان 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 4 بسته 1,515,000 1,325,000 12.5% 14.3%
386 6261107004573 برنج طارم گلستان 10 کیلوگرم - پروموشن ویژه محدود کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,299,900 1,030,000 20.8% 26.2%
387 6261107034792 برنج طارم ممتاز معطر شکسته گلستان 4.5 کیلوگرم بسته 4.5 کیلوگرم 4 بسته 399,900 363,000 9.2% 10.2%
388 6261107004603 برنج طارم ممتاز معطر گلستان 1 کیلوگرم - پروموشن ویژه محدود کارتن 12 عددی 1 کارتن 129,990 108,000 16.9% 20.4%
389 6261107029378 برنج طارم ممتاز معطر گلستان 2.26 کیلوگرم بسته 2.26 کیلوگرم 6 بسته 293,750 250,500 14.7% 17.3%
390 6261107029361 برنج طارم ممتاز معطر گلستان 4.5 کیلوگرم - پروموشن ویژه محدود کیسه 4.5 کیلوگرم 6 کیسه 674,700 518,000 23.2% 30.3%
391 6262754012607 برنج فجر هایلی کیسه 10 کیلوگرمی کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 995,000 698,000 29.8% 42.6%
392 6261107034808 برنج نیم‌دانه طارم معطر صددرصد ایرانی گلستان 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 60,900 55,000 9.7% 10.7%
393 6261107034815 برنج هاشمی بنفش گلستان 2.26 کیلوگرم بسته 2.26 کیلوگرم 6 بسته 338,900 318,000 6.2% 6.6%
394 6261107035195 برنج هاشمی پردیس 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,480,000 1,410,000 4.7% 5%
395 6269346000073 برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 1,283,000 925,000 27.9% 38.7%
396 6261107031029 برنج هاشمی ممتاز معطر گلستان 4.5 کیلوگرم بسته 4.5 کیلوگرم 4 بسته 674,700 618,000 8.4% 9.2%
397 6268085600612 برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 515,000 468,000 9.1% 10%
398 6262754001588 برنج هندی درجه یک بخشایش 10 کیلوگرم کیسه 10 کیلوگرم 4 کیسه 585,000 472,000 19.3% 23.9%
399 مایع ظرفشویی 6260105005087 پودر ماشین ظرفشویی رایحه لیمو پریل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 112,985 105,000 7.1% 7.6%
400 6260105004547 ژل ماشین ظرفشویی پریل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 183,098 186,000 -1.6% -1.6%
401 6260105005094 مایع جلادهنده ماشین ظرفشویی پریل 750 میلی‌لیتر کارتن 8 عدد 1 کارتن 85,518 77,800 9% 9.9%
402 6260105005322 مایع ظرفشویی Hygiene آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,945 40,000 11% 12.4%
403 23020010159 مایع ظرفشویی پرتقال دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,210 38,000 10% 11.1%
404 6263430600217 مایع ظرفشویی پرتقال دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 153,580 138,000 10.1% 11.3%
405 6263430602044 مایع ظرفشویی پرتقال دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,325 34,200 10.8% 12.1%
406 6260105006046 مایع ظرفشویی پرتقال و گریپ‌فروت ULTRA آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 44,945 40,000 11% 12.4%
407 6260105006015 مایع ظرفشویی پرتقال و گریپ‌فروت ULTRA آب سرد پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 153,375 139,500 9% 9.9%
408 6260105006206 مایع ظرفشویی پریل طلایی 1 لیتری کارتن 15 عدد 1 کارتن 52,642 47,500 9.8% 10.8%
409 6263430600415 مایع ظرفشویی تمشک دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,210 38,000 10% 11.1%
410 6263430600422 مایع ظرفشویی تمشک دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 153,580 138,000 10.1% 11.3%
411 6263430602082 مایع ظرفشویی تمشک دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,325 34,200 10.8% 12.1%
412 6263430600279 مایع ظرفشویی سیب دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,210 38,000 10% 11.1%
413 6263430600286 مایع ظرفشویی سیب دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 153,580 138,000 10.1% 11.3%
414 6263430602006 مایع ظرفشویی سیب دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,325 34,200 10.8% 12.1%
415 6262825806739 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو بنفش 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 85,500 76,000 11.1% 12.5%
416 6262825809549 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو بنفش 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 144,200 128,000 11.2% 12.7%
417 6262825806708 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو بنفش 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 33,050 29,400 11% 12.4%
418 6262825806746 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو سبز 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 85,500 76,000 11.1% 12.5%
419 6262825809563 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو سبز 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 144,200 128,000 11.2% 12.7%
420 6262825806692 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو سبز 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 33,050 29,400 11% 12.4%
421 6262825806722 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو قرمز 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 85,500 76,000 11.1% 12.5%
422 6262825809556 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو قرمز 3.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 144,200 128,000 11.2% 12.7%
423 6262825806715 مایع ظرفشویی سیلور اکتیو قرمز 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 33,050 29,400 11% 12.4%
424 6261643606385 مایع ظرفشویی صورتی گلی 4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 105,835 96,000 9.3% 10.2%
425 6260105005193 مایع ظرفشویی طلایی پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 171,300 160,000 6.6% 7.1%
426 6260105006039 مایع ظرفشویی لاوندر ULTRA آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 44,945 40,000 11% 12.4%
427 6260105006008 مایع ظرفشویی لاوندر ULTRA آب سرد پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 153,375 139,500 9% 9.9%
428 6260105006022 مایع ظرفشویی لیمو ULTRA آب سرد پریل 1 کیلوگرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 44,945 40,000 11% 12.4%
429 6260105005995 مایع ظرفشویی لیمو ULTRA آب سرد پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 153,375 139,500 9% 9.9%
430 6260105005155 مایع ظرفشویی لیمو پریل 3.75 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 122,106 117,000 4.2% 4.4%
431 6263430600347 مایع ظرفشویی لیمو دورتو 1000 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,210 38,000 10% 11.1%
432 6263430600354 مایع ظرفشویی لیمو دورتو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 153,580 138,000 10.1% 11.3%
433 6263430601962 مایع ظرفشویی لیمو دورتو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,325 34,200 10.8% 12.1%
434 6260105005209 نمک ماشین ظرفشویی پریل 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 70,226 62,500 11% 12.4%
435 مایع دستشویی 23020020185 فوم دستشویی آبی اکتیو 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,660 32,500 11.3% 12.8%
436 6262825805626 فوم دستشویی با رایحه گل‌های بهاری اکتیو 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,660 32,500 11.3% 12.8%
437 6262825805411 فوم دستشویی بنفش اکتیو 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,660 32,500 11.3% 12.8%
438 6262825806913 مایع دستشویی آبی اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 138,130 122,000 11.7% 13.2%
439 6260526419104 مایع دستشویی deeply nourishing داو 0.5 لیتر شیرینک 4 عدد 1 شیرینک 79,700 71,800 9.9% 11%
440 6262825806944 مایع دستشویی بنفش اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 138,130 122,000 11.7% 13.2%
441 6262825801352 مایع دستشویی حاوی شی باتر بنفش اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,760 36,000 11.7% 13.2%
442 23020020123 مایع دستشویی حاوی شی باتر سبز اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,760 36,000 11.7% 13.2%
443 6262825801345 مایع دستشویی حاوی شی‌باتر آبی اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,760 36,000 11.7% 13.2%
444 23020020058 مایع دستشویی حاوی شی‌باتر صورتی اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,760 36,000 11.7% 13.2%
445 6260526419111 مایع دستشویی خیار و چای سبز داو 0.5 لیتر شیرینک 4 عدد 1 شیرینک 79,700 71,800 9.9% 11%
446 6262825807040 مایع دستشویی سبز اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 138,130 122,000 11.7% 13.2%
447 6262825807019 مایع دستشویی سفید اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 138,130 122,000 11.7% 13.2%
448 6260526419081 مایع دستشویی شی‌باتر داو 0.5 لیتر شیرینک 4 عدد 1 شیرینک 79,700 71,800 9.9% 11%
449 6262825806906 مایع دستشویی صدفی آبی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 101,430 90,000 11.3% 12.7%
450 6262825806807 مایع دستشویی صدفی آبی اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,810 34,500 11.1% 12.5%
451 6260010513226 مایع دستشویی صدفی آبی اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 137,430 125,000 9% 9.9%
452 6262825806951 مایع دستشویی صدفی بنفش اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 101,430 90,000 11.3% 12.7%
453 6262825806814 مایع دستشویی صدفی بنفش اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,810 34,500 11.1% 12.5%
454 6262825807033 مایع دستشویی صدفی سبز اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 101,430 90,000 11.3% 12.7%
455 6262825806838 مایع دستشویی صدفی سبز اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,810 34,500 11.1% 12.5%
456 6262825807026 مایع دستشویی صدفی سفید اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 101,430 90,000 11.3% 12.7%
457 6262825806791 مایع دستشویی صدفی سفید اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,810 34,500 11.1% 12.5%
458 6260010507782 مایع دستشویی صدفی سفید اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 137,430 125,000 9% 9.9%
459 6260010507775 مایع دستشویی صدفی صورتی اوه 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 137,430 125,000 9% 9.9%
460 6262825806968 مایع دستشویی صدفی قرمز اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 101,430 90,000 11.3% 12.7%
461 6262825803226 مایع دستشویی صدفی قرمز اکتیو 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,810 34,500 11.1% 12.5%
462 6262825807002 مایع دستشویی قرمز اکتیو 3750 گرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 138,130 122,000 11.7% 13.2%
463 6262825806975 مایع دستشویی کرمی آلوئه‌ورا اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 106,910 95,000 11.1% 12.5%
464 6262825806982 مایع دستشویی کرمی انار اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 106,910 95,000 11.1% 12.5%
465 6262825806999 مایع دستشویی کرمی گل و انجیر اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 106,910 95,000 11.1% 12.5%
466 سس 6260201112313 سس انبه فرمند 500 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 60,000 51,000 15% 17.6%
467 6260037302797 سس ایتالیایی بیژن 520 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
468 6260201111187 سس توت فرنگی فرمند 500 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 60,000 51,500 14.2% 16.5%
469 6260037310204 سس خردل بیژن 255 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 34,900 30,000 14% 16.3%
470 6260037302834 سس سالاد با پنیر بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,900 14% 16.3%
471 6260037302827 سس سالاد بالزامیک بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 39,900 34,300 14% 16.3%
472 6260037300366 سس سیب‌زمینی بیژن 260 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
473 6260201101133 سس شکلاتی فرمند 500 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 70,000 60,000 14.3% 16.7%
474 6260037310020 سس فرانسوی بیژن 255 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
475 6260037302780 سس فرانسوی بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,900 14% 16.3%
476 6260037302254 سس کباب باربیکیو بیژن 290 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
477 6260037300120 سس کچاپ بیژن 8 کیلوگرم دبه 8 کیلوگرم 1 دبه 365,000 312,000 14.5% 17%
478 6260037300144 سس گوجه‌فرنگی (کچاپ) تک نفره بیژن 20 گرم کارتن 250 عدد 1 کارتن 1,000 700 30% 42.9%
479 6260037302346 سس گوجه‌فرنگی بیژن 400 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
480 6260037301288 سس گوجه‌فرنگی بیژن 550 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 39,900 34,000 14.8% 17.4%
481 6260037302568 سس گوجه‌فرنگی زیتون بیژن 550 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 41,900 36,000 14.1% 16.4%
482 6260037302810 سس ماست بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,900 14% 16.3%
483 6260037302766 سس مایونز با چربی کاهش‌یافته بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,900 14% 16.3%
484 23100010140 سس مایونز بیژن 240 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 37,900 32,500 14.2% 16.6%
485 6260037310051 سس مایونز بیژن 250 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
486 6260037310075 سس مایونز بیژن 460 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 64,900 55,800 14% 16.3%
487 6260037300311 سس مایونز بیژن 960 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 129,900 111,700 14% 16.3%
488 6260037302285 سس مایونز زیرو بیژن 265 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
489 6260037302841 سس مایونز سیر بیژن 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,900 14% 16.3%
490 6260037300502 سس مایونز کم چرب بیژن 7.8 کیلوگرم دبه 7.8 کیلوگرم 1 دبه 670,000 570,000 14.9% 17.5%
491 6261198012082 سس مایونز مهرام 630 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 89,000 78,000 12.4% 14.1%
492 6260037310082 سس هزار جزیره بیژن 260 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 29,900 25,700 14% 16.3%
493 6260037302803 سس هزارجزیره بیژن 510 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 49,900 42,900 14% 16.3%
494 آب‌میوه 23050010173 نکتار آناناس سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,600 20% 25%
495 6260100684676 نکتار انار سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
496 23050010177 نکتار انگور قرمز سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
497 6260100684553 نکتار زردآلو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
498 6260100601017 نکتار سیب سن‌ایچ مقدار 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
499 6260878200047 آب گازدار (سودا) لیمو کریستال 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 19,000 16,200 14.7% 17.3%
500 6260100601178 آبمیوه انگور سفید سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 60,000 51,000 15% 17.6%
501 6260100627017 آبمیوه پرتقال سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 76,000 61,000 19.7% 24.6%
502 6260100684522 نکتار آلبالو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
503 6260100601116 نکتار آناناس سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,500 19.4% 24.1%
504 6260100684546 نکتار انبه سن ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
505 6260100601109 نکتار انبه سن‌ایچ 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 85,000 68,000 20% 25%
506 6260100684515 نکتار پرتقال سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
507 6260100684683 نکتار هفت‌میوه سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
508 6260100684560 نکتار هلو سن‌ایچ 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 17,000 13,700 19.4% 24.1%
509 6261422503003 نوشیدنی رانی آناناس 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 20,000 17,900 10.5% 11.7%
510 6261422503423 نوشیدنی رانی پرتقال 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 20,000 17,800 11% 12.4%
511 6261422503782 نوشیدنی رانی هلو 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 20,000 18,000 10% 11.1%
512 6262624904360 نوشیدنی گازدار انگور قرمز عالیس 750 میلی‌لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 45,000 29,500 34.4% 52.5%
513 مایع لباس‌شویی 6260105005001 مایع لباسشویی آبی پرسیل 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,317 62,000 10.6% 11.8%
514 6260105005018 مایع لباسشویی آبی پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 161,053 146,000 9.3% 10.3%
515 6260105005025 مایع لباسشویی بنفش پرسیل 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,317 62,000 10.6% 11.8%
516 6260105005032 مایع لباسشویی بنفش پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 161,053 146,000 9.3% 10.3%
517 6262825805664 مایع لباسشویی پلی واش آبی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 73,950 65,500 11.4% 12.9%
518 6262825805671 مایع لباسشویی پلی واش اکتیو 2.5 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 119,715 106,000 11.5% 12.9%
519 6262825805688 مایع لباسشویی پلی واش بنفش اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 73,950 65,500 11.4% 12.9%
520 6262825805695 مایع لباسشویی پلی واش بنفش اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 119,715 106,000 11.5% 12.9%
521 6260105006237 مایع لباسشویی دستی پرسیل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 63,016 55,000 12.7% 14.6%
522 6260105003908 مایع لباسشویی ژل پریمیوم پرسیل 2.4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 207,953 185,000 11% 12.4%
523 6260105003892 مایع لباسشویی ژل پریمیوم پرسیل 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 84,066 76,000 9.6% 10.6%
524 6260010502619 مایع لباسشویی سافتلن 3 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 153,480 139,600 9% 9.9%
525 23020040112 مایع لباسشویی سبز اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 71,950 64,000 11% 12.4%
526 6260105005049 مایع لباسشویی سبز پرسیل 1.1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,317 62,000 10.6% 11.8%
527 6260105005056 مایع لباسشویی سبز پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 161,053 146,000 9.3% 10.3%
528 6261101158128 مایع لباسشویی سپید 3 کیلوگرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 118,594 104,000 12.3% 14%
529 6262825800997 مایع لباسشویی سرخابی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 71,950 64,000 11% 12.4%
530 6262825801024 مایع لباسشویی سرخابی اکتیو 2.5 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 118,020 107,000 9.3% 10.3%
531 6262825801048 مایع لباسشویی مشکی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 62,620 55,200 11.8% 13.4%
532 6262825801055 مایع لباسشویی مشکی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 104,250 92,500 11.3% 12.7%
533 6260105005063 مایع لباسشویی مشکی پرسیل 1 کیلوگرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,317 62,000 10.6% 11.8%
534 6260105005070 مایع لباسشویی مشکی پرسیل 2.7 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 161,053 146,000 9.3% 10.3%
535 6260010502022 مایع لباسشویی مشکی سافتلن 2 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 107,270 92,000 14.2% 16.6%
536 6261101158104 مایع لباسشویی مشکی سپید 3 کیلوگرم کارتن 4 عدد 2 کارتن 113,563 100,000 11.9% 13.6%
537 6262825800164 نرم کننده صورتی اکتیو 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 35,535 31,500 11.4% 12.8%
538 6262825800119 نرم کننده صورتی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 47,100 41,500 11.9% 13.5%
539 6262825800140 نرم کننده طلایی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 49,335 43,500 11.8% 13.4%
540 6262825800089 نرم کننده طلایی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 72,565 64,500 11.1% 12.5%
541 6262825800157 نرم‌کننده آبی اکتیو 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 35,535 31,500 11.4% 12.8%
542 کیک و کلوچه 6269376902088 رولت کیک وانیلی با کرم خامه کیک میک مزمز ((پروموشن)) جعبه 18 عدد 1 جعبه 8,000 4,800 40% 66.7%
543 6269376902071 رولت کیک وانیلی با کرم خامه کیک میک مزمز ((پروموشن)) جعبه 18 عدد 1 جعبه 8,000 4,800 40% 66.7%
544 6269376901845 کاپ کیک روغنی با طعم پرتقال 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
545 6269376901869 کاپ کیک روغنی با طعم توت فرنگی 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
546 6269376901852 کاپ کیک روغنی با طعم موز 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
547 6269376901357 کاپ کیک وانیلی با کرم خامه 2 عددی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
548 6260101402590 کروسان آلبالو شیبابا 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 14,000 9,100 35% 53.8%
549 6263041003056 کروسان شکلاتی پچ پچ 60 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,000 9,000 25% 33.3%
550 6260101402576 کروسان فندقی کاکائویی شیبابا 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 14,000 9,100 35% 53.8%
551 6260101402569 کروسان کاکائویی شیبابا 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 14,000 9,100 35% 53.8%
552 6260501000648 کلوچه با مغز گردویی نادری 65 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 6,000 4,850 19.2% 23.7%
553 6260501001690 کلوچه با مغزی نارگیل نادری 100 گرم کارتن 50 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
554 6269376901609 کیک اسفنجی وانیلی با مغزی کرم خامه کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 7,000 4,200 40% 66.7%
555 6269376901616 کیک اسفنجی وانیلی با مغزی کرم کاکائو کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 7,000 4,200 40% 66.7%
556 6260117300088 کیک تی‌تاپ طلایی سالمین 50 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 5,000 4,600 8% 8.7%
557 6260101405690 کیک دوقلو با مغز شکلات فندقی تی کیک شیبابا 60 گرم (مشابه تاینی) کارتن 36 عدد 1 کارتن 8,000 6,000 25% 33.3%
558 6261149047200 کیک دوقلو تاینی 60 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 8,000 7,800 2.5% 2.6%
559 6269376901883 کیک دولایه اسفنجی کاکائویی با مغزی کرم کاکائو کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 7,000 4,200 40% 66.7%
560 6269376901074 کیک شیفون کاکائویی با مغز شکلاتی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
561 6269376901432 کیک شیفون کاکائویی با مغز کرم خامه کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
562 6269376901050 کیک شیفون وانیلی با مغز کاکائویی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
563 6269376901555 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم پرتقالی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
564 6269376901579 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم توت فرنگی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
565 6269376901067 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم خامه کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
566 6269376901159 کیک شیفون وانیلی با مغز کرم کاستارد کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 24 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
567 6260022800451 کیک طلایی کشمشی درنا 70 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 10,000 9,000 10% 11.1%
568 6269376902255 کیک لقمه کاکائویی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 18 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
569 6269376902187 کیک لقمه وانیلی کیک میک مزمز ((پروموشن)) کارتن 18 عدد 1 کارتن 9,000 5,400 40% 66.7%
570 6260812001341 کیک مغزدار فندقی دوقلو نادی باطعم کاکائو 65 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 8,000 6,000 25% 33.3%
571 نوشیدنی انرژی‌زا 6269198700374 نوشابه انرژی زا تی ان تی 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 2 باکس 28,000 18,400 34.3% 52.2%
572 6269198700404 نوشابه انرژی‌زا TNT بلاست زیرو 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 28,000 18,400 34.3% 52.2%
573 23050080041 نوشابه انرژی‌زا بدون شکر ادج 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 28,000 20% 25%
574 90162602 نوشابه انرژی‌زا ردبول (Red Bull) اصل 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 85,000 60,000 29.4% 41.7%
575 6260990600213 نوشابه انرژی‌زا زیرو هایپ 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 30,000 14.3% 16.7%
576 6260423790030 نوشابه انرژی‌زا شاتل 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 25,000 17,500 30% 42.9%
577 6261422504543 نوشابه انرژی‌زا فایرپاور 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 23,900 19,200 19.7% 24.5%
578 6266282600015 نوشابه انرژی‌زا لایف 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 22,700 24.3% 32.2%
579 6260990611127 نوشابه انرژی‌زا هایپ 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 30,000 14.3% 16.7%
580 6260415738217 نوشیدنی انرژی زا افکت - پروموشن محدود باکس 12 عدد 4 باکس 25,000 15,200 39.2% 64.5%
581 6260415700245 نوشیدنی انرژی زا انرژی با طعم توت فرنگی 250 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 2 باکس 25,000 16,400 34.4% 52.4%
582 23050080042 نوشیدنی انرژی‌زا ادج 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 23,000 34.3% 52.2%
583 6260215501110 نوشیدنی انرژی‌زا استرانگ‌بیر 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 21,000 30% 42.9%
584 6269532100297 نوشیدنی انرژی‌زا بلک ولف 1 لیتر باکس 6 عدد 2 باکس 69,900 35,000 49.9% 99.7%
585 6260491900515 نوشیدنی انرژی‌زا کرملین 250 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 30,000 21,000 30% 42.9%
586 6269352103973 نوشیدنی انرژی‌زا ویتامین C پوتکا 240 میلی‌لیتر باکس 24 عدد 1 باکس 35,000 24,800 29.1% 41.1%
587 شربت 6260100682825 سیروپ بلو کاراسائو سن‌ایچ 840 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 140,000 135,000 3.6% 3.7%
588 6260100682818 سیروپ گل رز سن‌ایچ 840 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 140,000 120,000 14.3% 16.7%
589 6260100601260 شربت آناناس سن ایچ 3 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 300,000 257,000 14.3% 16.7%
590 23050070078 شربت آناناس سن‌ایچ 13 کیلوگرم بسته 1 عدد 1 بسته 1,150,000 985,000 14.3% 16.8%
591 6260100660021 شربت پرتقال سن ایچ 2 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
592 6260100600348 شربت پرتقال سن‌ایچ 13 کیلوگرم بسته 1 عدد 1 بسته 1,150,000 985,000 14.3% 16.8%
593 6260100601284 شربت پرتقال سن‌ایچ 3 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 300,000 262,000 12.7% 14.5%
594 6260100600041 شربت پرتقال سن‌ایچ 780 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 84,000 85,000 -1.2% -1.2%
595 6260100602366 شربت موهیتو سن‌ایچ 2 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 215,000 184,000 14.4% 16.8%
596 شامپو 6263430603218 شامپو آرگان پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,710 45,000 9.5% 10.5%
597 23020090181 شامپو انار پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,760 42,500 9.1% 10%
598 6262825803943 شامپو بچه اسپایدر من اکتیو 280 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,325 26,000 11.3% 12.8%
599 6262825803899 شامپو بچه باب اسفنجی اکتیو 280 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 29,325 26,000 11.3% 12.8%
600 6263430600668 شامپو رزماری پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,760 42,500 9.1% 10%
601 6260526425389 شامپو روزانه داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
602 6260526419623 شامپو روزانه داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 90,000 77,000 14.4% 16.9%
603 6263430601016 شامپو سبوس برنج پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,290 31,200 9% 9.9%
604 6263430600972 شامپو سدر پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,290 31,200 9% 9.9%
605 6263430600620 شامپو سیر پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,760 34,000 10% 11.1%
606 6260526419357 شامپو ضد شوره کلیر Cool Sport Menthol مردانه 400 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 112,100 96,000 14.4% 16.8%
607 6260526419371 شامپو ضد شوره کلیر Deep Clean & Grease Control مردانه 200 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 61,800 53,000 14.2% 16.6%
608 6260526419388 شامپو ضدشوره کلیر Lemon Extract مردانه 400 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 112,100 96,000 14.4% 16.8%
609 6260526419326 شامپو ضدشوره کلیر Less Hairfall مردانه 400 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 112,100 96,000 14.4% 16.8%
610 6263430600705 شامپو گردو پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 46,760 42,500 9.1% 10%
611 23020090170 شامپو مناسب موهای آسیب‌دیده داو مقدار 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
612 6260526419708 شامپو مناسب موهای چرب داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 90,000 77,000 14.4% 16.9%
613 23020090169 شامپو مناسب موهای چرب داو مقدار 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
614 6260526419647 شامپو مناسب موهای رنگ شده داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 90,000 77,000 14.4% 16.9%
615 6262825800331 شامپو موهای رنگ‌شده و آسیب‌دیده اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 41,150 36,500 11.3% 12.7%
616 6262825800317 شامپو موهای معمولی جینسینگ اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 41,150 36,500 11.3% 12.7%
617 آب معدنی و آشامیدنی 6260176700171 آب آشامیدنی دماوند 820 میلی‌لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 75,000 64,000 14.7% 17.2%
618 6260275592080 آب آکوافینا پپسی 0.25 لیتر - باکس 24 عددی باکس 24 عدد 5 باکس 120,000 96,000 20% 25%
619 6260275590796 آب آکوافینا پپسی 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 60,000 45,200 24.7% 32.7%
620 6260275510305 آب آکوافینا پپسی 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 15 باکس 48,000 41,000 14.6% 17.1%
621 6260492610079 آب پیورلایف نستله 0.5 لیتر باکس 12 عددی باکس 12 عدد 3 باکس 60,000 54,000 10% 11.1%
622 6260492610093 آب پیورلایف نستله 1.5 لیتر باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 52,572 46,500 11.5% 13.1%
623 6260806400723 آب دسانی کوکاکولا 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 3 باکس 60,000 45,000 25% 33.3%
624 6260806400754 آب دسانی کوکاکولا 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 20 باکس 48,000 36,000 25% 33.3%
625 6260176700676 آب دماوند 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 10 باکس 60,000 54,000 10% 11.1%
626 6260176700690 آب دماوند 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 10 باکس 45,900 37,000 19.4% 24.1%
627 6262947990002 آب دی‌دی 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 48,000 36,000 25% 33.3%
628 6260491900607 آب گازدار سودا واتا 1 لیتر باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 132,000 86,000 34.8% 53.5%
629 6260176700829 آب لایت‌بلو دماوند 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 51,600 44,200 14.3% 16.7%
630 23050040060 آب مجلسی دی‌دی مقدار 300 میلی‌لیتر باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 60,000 39,000 35% 53.8%
631 23050040047 آب معدنی دی‌دی 500 میلی‌لیتری بسته 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 60,000 42,000 30% 42.9%
632 6262947900070 آب معدنی شیشه‌ای دی‌دی 300 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 19,000 13,750 27.6% 38.2%
633 6269109300068 آب میوا پلور 0.2 لیتر - باکس 24 عددی باکس 24 عدد 10 باکس 96,000 72,500 24.5% 32.4%
634 6269109300051 آب میوا پلور 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 60,000 45,000 25% 33.3%
635 6269109300075 آب میوا پلور 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 48,000 36,400 24.2% 31.9%
636 23050040009 آب واتا 0.5 لیتر - باکس 12 عددی باکس 12 عدد 10 باکس 60,000 54,000 10% 11.1%
637 6260491900188 آب واتا 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 10 باکس 48,000 43,500 9.4% 10.3%
638 23050040023 آب واتا لیوانی 0.23 لیتر - کارتن 40 عددی کارتن 40 عدد 5 کارتن 100,000 92,500 7.5% 8.1%
639 23050040026 آب‌معدنی 330 میلی‌لیتری رویال واتا باکس 12 عددی باکس 12 عدد 5 باکس 72,000 65,000 9.7% 10.8%
640 23050040041 آب‌معدنی زمزم 1.5 لیتر - باکس 6 عددی باکس 6 عدد 5 باکس 45,900 34,500 24.8% 33%
641 قهوه 6260101403122 پودر قهوه فوری 3 در 1 بوکشتاین 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 120,000 72,000 40% 66.7%
642 6260161540348 سولاته اسپرسو کاله 235 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 37,000 35,200 4.9% 5.1%
643 6260360005518 قهوه آیریش کریم 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 198,000 160,000 19.2% 23.8%
644 6260360001794 قهوه آیریش‌کریم 3 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 85,000 14.1% 16.5%
645 6260360001817 قهوه بدون شکر 2 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 85,000 14.1% 16.5%
646 6260360005549 قهوه بدون شکر 2 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 198,000 160,000 19.2% 23.8%
647 6260360001787 قهوه شکلاتی 3 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 85,000 14.1% 16.5%
648 6260360005495 قهوه شکلاتی 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 198,000 160,000 19.2% 23.8%
649 6260360005525 قهوه فندقی 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 198,000 160,000 19.2% 23.8%
650 6260360001855 قهوه فندقی کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 85,000 14.1% 16.5%
651 6260360001749 قهوه فوری 3 در 1 کلاسیک کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 85,000 14.1% 16.5%
652 8714599107874 قهوه فوری GOLD جاکوبز 95 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 320,000 245,000 23.4% 30.6%
653 8714599512159 قهوه فوری MONARCH جاکوبز 190 گرم باکس 6 عدد 1 باکس 410,000 345,000 15.9% 18.8%
654 8714599524220 قهوه فوری MONARCH جاکوبز 95 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 310,000 235,000 24.2% 31.9%
655 6260360006928 قهوه فوری طلایی کوپا کونیک 170 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 276,000 195,000 29.3% 41.5%
656 6260360005501 قهوه وانیلی 3 در 1 کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 198,000 160,000 19.2% 23.8%
657 6260360002005 قهوه وانیلی کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 85,000 14.1% 16.5%
658 8996001402122 کاپوچینو ترابیکا (Tora Bika) بسته 20 عددی بسته 6 عدد 1 بسته 320,000 240,000 25% 33.3%
659 دستمال کاغذی 6266061103881 دستمال حوله‌ پاپیا 4 رول بسته 6 عدد 2 بسته 94,400 88,700 6% 6.4%
660 6266061103898 دستمال حوله پاپیا 6 رول بسته 4 عدد 1 بسته 131,000 130,000 0.8% 0.8%
661 6266061102020 دستمال کاغذی 100 برگ دولا تنو کارتن 48 عدد 1 کارتن 15,000 13,900 7.3% 7.9%
662 6260162510012 دستمال کاغذی 100 برگ دولایه بی‌تا (طرح رندوم) کارتن 36 عدد 1 کارتن 19,127 16,400 14.3% 16.6%
663 6266061102082 دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه تنو کارتن 48 عدد 1 کارتن 22,600 20,500 9.3% 10.2%
664 6266061101603 دستمال کاغذی 150 برگ دولایه پاپیا کارتن 48 عدد 1 کارتن 24,600 23,000 6.5% 7%
665 6267604406360 دستمال کاغذی 150 برگ دولایه سافتلن طرح رندوم (پرنیان، رویا یا باغ بهشت) کارتن 48 عدد 1 کارتن 33,175 30,000 9.6% 10.6%
666 6267604411999 دستمال کاغذی 300 برگ نانسی کارتن 48 عدد 1 کارتن 28,200 27,000 4.3% 4.4%
667 6260162583740 دستمال کاغذی اقتصادی بی‌تا 8 عددی کارتن 4 بسته 1 کارتن 304,998 262,000 14.1% 16.4%
668 6266061105519 دستمال کاغذی اقتصادی پاپیا 250 برگ کارتن 36 عدد 1 کارتن 38,000 36,000 5.3% 5.6%
669 6267604401464 دستمال کاغذی دولایه 150 برگ نقره‌ای سافتلن کارتن 36 عدد 1 کارتن 33,200 31,200 6% 6.4%
670 6267604400542 دستمال کاغذی سه لایه 100 برگ طلایی سافتلن کارتن 36 عدد 1 کارتن 35,400 30,400 14.1% 16.4%
671 اسنک 6262477320249 اسنک پنیری توپی مزپف مزمز 60 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
672 6262477390488 اسنک پنیری طلایی مزمز 60 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
673 6262477391515 اسنک پنیری مزمز 60 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
674 6262477320300 اسنک پنیری واپر مزپف مزمز 60 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
675 6262477391454 اسنک توپی ریز مزمز 35 گرم کارتن 60 عدد 1 کارتن 8,000 6,400 20% 25%
676 6262477320386 اسنک چانکی پنیری مزمز 90 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
677 6262477391416 اسنک چانکی تند و آتشین فلفلی مزپف مزمز 90 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
678 6262477391249 اسنک چرخی مزپف مزمز 85 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
679 6262477320263 اسنک حلقه‌ای هولاهوپ مزپف مزمز 75 گرم کارتن 18 عدد 1 کارتن 15,000 12,100 19.3% 24%
680 6261847502209 کرانچی پنیری چی‌توز 90 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 15,000 12,400 17.3% 21%
681 6261847502230 کرانچی تند و آتشین چی‌توز 90 گرم کارتن 30 عدد 1 کارتن 15,000 12,400 17.3% 21%
682 رب گوجه فرنگی 6260942600377 آب گوجه فرنگی غلیظ شده گلرخ 700 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 42,000 21,000 50% 100%
683 6261106001375 رب گوجه چین چین 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 45,000 42,500 5.6% 5.9%
684 6260022511036 رب گوجه فرنگی آتا 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 59,900 51,500 14% 16.3%
685 6260460700108 رب گوجه فرنگی روژین 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 55,000 49,500 10% 11.1%
686 6260038000043 رب گوجه فرنگی همدانیان 4.5 کیلوگرم باکس 4 عدد 2 باکس 320,000 265,000 17.2% 20.8%
687 6260038000005 رب گوجه فرنگی همدانیان 800 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 55,000 48,000 12.7% 14.6%
688 6262780301300 رب گوجه‌فرنگی آفاق مقدار 800 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 45,000 41,500 7.8% 8.4%
689 6260217600279 رب گوجه‌فرنگی تبرک 800 گرم - قیمت جدید باکس 12 عدد 1 باکس 54,900 44,300 19.3% 23.9%
690 6261182000835 رب گوجه‌فرنگی شیلتون 800 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 45,000 40,000 11.1% 12.5%
691 شکلات 80974482 تخم‌مرغ شانسی کیندر جوی (Kinder JOY) مقدار 20 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 60,000 42,500 29.2% 41.2%
692 8690504033936 شکلات آلبنی 52 گرم بسته 18 عدد 1 بسته 32,000 21,500 32.8% 48.8%
693 5000159461122 شکلات اسنیکرز 50 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 45,000 32,500 27.8% 38.5%
694 8690504065395 شکلات مغزدار لاویوا 35 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 30,000 19,500 35% 53.8%
695 40111216 شکلات نارگیلی بونتی 57 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 45,000 32,500 27.8% 38.5%
696 8690504027003 شکلات هوبی 25 گرم بسته 36 عدد 1 بسته 15,000 9,700 35.3% 54.6%
697 80177173 کرم‌کاکائو فندقی نوتلا 350 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 285,000 295,000 -3.5% -3.4%
698 6261149052488 مینی شکلات نانی شیرین عسل 8 گرمی بسته 100 عدد 1 بسته 1,000 900 10% 11.1%
699 8690504127208 مینی شکلات هوبی 6 گرمی باکس 100 عدد 1 باکس 4,000 2,800 30% 42.9%
700 6262930202945 نات‌بار پسته مانی 35 گرم جعبه 24 عدد 1 جعبه 40,000 52,500 -31.3% -23.8%
701 6261149143278 نانی شیرین عسل 40 گرم کارتن 144 عدد 1 کارتن 6,000 4,800 20% 25%
702 8690632059150 ویفر شکلاتی کیت‌کت چانکی 38 گرم بسته 12 عدد 2 بسته 35,000 24,500 30% 42.9%
703 کنسرو تن ماهی 6261182000439 تن ماهی در آب‌ نمک شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 89,900 80,000 11% 12.4%
704 6261182000477 تن ماهی در روغن زیتون شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 105,000 93,400 11% 12.4%
705 6260164210507 تن ماهی شیلانه 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 74,900 81,000 -8.1% -7.5%
706 6261182000576 تن ماهی شیلتون 120 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 59,900 60,000 -0.2% -0.2%
707 6261182000484 تن ماهی شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 87,500 77,800 11.1% 12.5%
708 6269352100491 تن ماهی مکنزی 180 گرم - قیمت قدیم باکس 24 عدد 1 باکس 74,900 69,500 7.2% 7.8%
709 6262754000116 کنسرو ماهی تن در روغن طبیعت 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 74,900 71,500 4.5% 4.8%
710 6261182000422 کنسرو ماهی تن سبزیجات معطر شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 83,500 11.1% 12.5%
711 6269352100446 کنسرو ماهی تون در روغن زیتون خوشبخت 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 94,500 81,200 14.1% 16.4%
712 6269352100484 کنسرو ماهی تون در روغن زیتون مکنزی 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 82,900 85,500 -3.1% -3%
713 6261182000538 کنسرو ماهی تون دودی شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 93,900 83,500 11.1% 12.5%
714 6269352100477 کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 84,900 77,000 9.3% 10.3%
715 سفیدکننده 6260526423286 اسپری سرویس بهداشتی سیف 0.75 لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,200 54,000 20.8% 26.3%
716 6262825800720 مایع سفید کننده غلیظ سفید اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 35,625 31,500 11.6% 13.1%
717 23020030047 مایع سفید کننده غلیظ قرمز اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 35,625 31,500 11.6% 13.1%
718 6262825811504 مایع سفیدکننده اکتیو 1 لیتر کارتن 15 عدد 1 کارتن 15,500 13,700 11.6% 13.1%
719 6262825811511 مایع سفیدکننده اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 46,000 40,500 12% 13.6%
720 6260526416561 مایع سفیدکننده دامستوس سبز 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,500 31,900 19.2% 23.8%
721 6260526434701 مایع سفیدکننده دامستوس مدل Snow White سفید ۲ لیتری کارتن 9 عدد 1 کارتن 90,500 71,000 21.5% 27.5%
722 6262825800461 مایع سفیدکننده سبز اکتیو 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 16,975 15,000 11.6% 13.2%
723 6262825800188 مایع سفیدکننده سبز اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 52,430 46,500 11.3% 12.8%
724 6262825800713 مایع سفیدکننده غلیظ سبز اکتیو 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 35,625 31,500 11.6% 13.1%
725 6262825800225 مایع سفیدکننده معطر لیمو اکتیو 1 لیتر کارتن 15 عدد 1 کارتن 16,975 15,000 11.6% 13.2%
726 6262825800454 مایع سفیدکننده معطر لیمو اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 52,430 46,500 11.3% 12.8%
727 6260023400032 مایع سفیدکننده وایتکس 4 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 60,038 54,500 9.2% 10.2%
728 خرما 6260789510235 خرما پیارم ساغر 400 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 199,000 141,000 29.1% 41.1%
729 6260789510228 خرما خشک ربی ساغر ظرفی 450 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 88,000 62,000 29.5% 41.9%
730 6260789510211 خرما خشک زاهدی ساغر ظرفی 450 گرم کارتن 9 عدد 1 کارتن 68,000 48,200 29.1% 41.1%
731 6260789510112 خرما رومینا ساغر 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 70,000 29.3% 41.4%
732 6263763600113 خرما کبکاب ساغر 1.25 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 108,000 76,500 29.2% 41.2%
733 6263783600168 خرما کبکاب ساغر 900 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 86,000 61,000 29.1% 41%
734 6260789508010 خرما کبکاب ساغر سطلی 1.2 کیلوگرم کارتن 8 عدد 1 کارتن 128,000 90,000 29.7% 42.2%
735 6263763600038 خرما مضافتی بم ساغر طلایی 680 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 137,000 97,000 29.2% 41.2%
736 6263763600045 خرما مضافتی بم نقره‌ای ساغر 600 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 124,000 88,000 29% 40.9%
737 23120030023 خرما مضافتی تندیس طلایی 650 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 128,000 90,000 29.7% 42.2%
738 6263763600014 خرما مضافتی ساغر 630 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 128,700 91,000 29.3% 41.4%
739 23120030032 خرما مضافتی ویژه 3 ردیفه ساغر ظرفی 700 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 137,000 97,000 29.2% 41.2%
740 6263763600076 خرمای رژیمی صادراتی ساغر رایان 580 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 117,000 83,000 29.1% 41%
741 6263763600052 خرمای ساغر ظرفی 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 99,000 70,000 29.3% 41.4%
742 6263763600021 خرمای مضافتی تندیس 600 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 122,000 86,500 29.1% 41%
743 چای دمی 6260026101042 چای سیاه (کله مورچه) شهرزاد 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 114,900 75,000 34.7% 53.2%
744 6260026120357 چای سیاه (کله مورچه) شهرزاد 500 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 138,950 98,600 29% 40.9%
745 6261107015715 چای سیاه ارل‌گری توینینگز 450 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 287,900 248,000 13.9% 16.1%
746 6261107015760 چای سیاه سنتی انگلیسی توینینگز 450 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 287,900 248,000 13.9% 16.1%
747 6262233100078 چای سیاه شکسته دوغزال 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 249,900 234,000 6.4% 6.8%
748 6262233100085 چای سیاه معطر دو غزال 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 249,900 235,000 6% 6.3%
749 6261107023611 چای سیاه معطر گلستان 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 249,900 204,000 18.4% 22.5%
750 6260026101066 چای شکسته معطر مشکی شهرزاد 400 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 164,900 116,000 29.7% 42.2%
751 6260026101059 چای شکسته هندوستان قرمز شهرزاد 400 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 164,900 116,000 29.7% 42.2%
752 6261107021129 چای ممتاز هندوستان گلستان 500 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 249,900 202,000 19.2% 23.7%
753 پاک کننده سطوح 6260526423293 اسپری چندمنظوره سیف قرمز 750 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,200 54,000 20.8% 26.3%
754 6262825800652 پاک‌کننده چندمنظوره اکتیو 700 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 38,500 34,000 11.7% 13.2%
755 6260526417469 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی آبی سیف 0.75 لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 44,500 35,000 21.3% 27.1%
756 6260526421152 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی زرد سیف 0.75 لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,750 35,000 9.7% 10.7%
757 6260526421121 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی صورتی سیف 0.5 لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 28,125 25,500 9.3% 10.3%
758 6260526421138 پاک‌کننده چندمنظوره کرمی صورتی سیف 0.75 لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 38,750 35,000 9.7% 10.7%
759 6260526421145 پاک‌کننده کرمی زرد سیف 0.5 لیتر کارتن 16 عدد 1 کارتن 28,125 25,500 9.3% 10.3%
760 6261101247044 پودر رخشا 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 9,120 8,900 2.4% 2.5%
761 6262825800263 جرم گیر اکتیو 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 16,420 14,500 11.7% 13.2%
762 6260526423279 مایع پاک‌کننده چندمنظوره سطوح آشپزخانه Anti Grease سیف 750 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 68,200 58,600 14.1% 16.4%
763 6262825800300 مایع جرم‌گیر سطوح اکتیو 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 54,630 48,500 11.2% 12.6%
764 6260526416578 مایع سفیدکننده دامستوس آبی 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,500 31,900 19.2% 23.8%
765 6260526416585 مایع سفیدکننده دامستوس زرد 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,500 31,900 19.2% 23.8%
766 6260526416592 مایع سفیدکننده دامستوس سفید 750 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,500 31,900 19.2% 23.8%
767 ژله و کارامل 6260201109511 پودر ژله آلبالو فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
768 6260201102239 پودر ژله آلوئه ورا فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
769 6260201109856 پودر ژله انار فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
770 6260201109320 پودر ژله انگور فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
771 6260201170054 پودر ژله بلوبری فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
772 6260201109535 پودر ژله پرتقال فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
773 6260201199031 پودر ژله شاتوت فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
774 6260201109757 پودر ژله طالبی فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
775 6260201120110 پودر ژله کیوی فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
776 6260201109917 پودر ژله موز فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,600 29.6% 42%
777 6260201109719 پودر ژله هلو فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
778 6260201162653 پودر ژله هندوانه فرمند 100 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 25,000 17,500 30% 42.9%
779 6260360005228 پودینگ شکلاتی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
780 6260360050693 پودینگ فوری توت فرنگی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
781 6260360052291 پودینگ فوری قهوه کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
782 6260360005990 پودینگ فوری کاکائو کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
783 6260201111224 دسر اکلیلی انار فرمند 100 گرم بسته 8 عدد 1 بسته 20,000 18,000 10% 11.1%
784 پنیر 6260161535900 پنیر ماسکارپونه کاله 1 کیلوگرم بسته 4 عدد 2 بسته 164,000 148,000 9.8% 10.8%
785 6260007460687 پنیر سفید پگاه 400 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 44,400 39,500 11% 12.4%
786 6260918600059 پنیر سفید تازه روزانه 515 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 65,000 70,000 -7.7% -7.1%
787 6260661004333 پنیر فتا دوشه هراز 400 گرم بسته 10 عدد 2 بسته 49,800 37,800 24.1% 31.7%
788 شیر 6260161551030 پرو شیر (پرومیلک) شکلاتی کاله 330 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 47,000 40,000 14.9% 17.5%
789 6264078402416 شیر پرچرب دومینو 1 لیتر باکس 10 عدد 1 باکس 39,000 31,500 19.2% 23.8%
790 6264078402409 شیر پرچرب دومینو 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 10,000 8,000 20% 25%
791 6260161504913 شیر پرچرب مدت‌دار کاله 1 لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 39,000 37,400 4.1% 4.3%
792 6264078402447 شیر کم چرب دومینو 1 لیتر کارتن 10 عدد 1 کارتن 37,000 28,700 22.4% 28.9%
793 6260918610041 شیر کم‌چرب روزانه 1 لیتری مدت دار کارتن 10 عدد 3 کارتن 38,000 37,000 2.6% 2.7%
794 6260918600660 شیر کم‌چرب روزانه 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 12,000 11,200 6.7% 7.1%
795 6260161504906 شیر کم‌چرب مدت دار کاله 1 لیتر بسته 4 عدد 3 بسته 38,000 34,500 9.2% 10.1%
796 کره 6260063262690 کره پاک 100 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 33,500 30,200 9.9% 10.9%
797 6260063262669 کره پاک 50 گرم بسته 90 عدد 1 بسته 18,500 16,800 9.2% 10.1%
798 23060070006 کره شکلی 100 گرم بسته 30 عدد 1 بسته 32,500 29,500 9.2% 10.2%
799 6260298400058 کره شکلی 50 گرم بسته 60 عدد 2 بسته 17,000 15,400 9.4% 10.4%
800 6260161539977 کره کاله 100 گرم بسته 30 عدد 1 بسته 34,000 31,500 7.4% 7.9%
801 6260108397059 کره گیاهی زعفرانی لادن 250 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 26,350 23,400 11.2% 12.6%
802 6260176802929 کره میهن 50 گرم بسته 60 عدد 1 بسته 13,500 12,400 8.1% 8.9%
803 قند و شکر 6263905300024 شکر سفید 900 گرمی (بسته‌بندی شده) بسته 5 عدد 2 بسته 42,000 35,800 14.8% 17.3%
804 23010050054 شکر سفید فله گونی 50 کیلوگرمی گونی 50 کیلوگرم 0 گونی 2,100,000 1,742,000 17% 20.6%
805 23010050016 شکر سفید مقدار 10 کیلوگرم بسته 10 کیلوگرم 1 بسته 420,000 359,000 14.5% 17%
806 23010050017 قند شکسته 10 کیلوگرمی بسته 10 کیلوگرم 3 بسته 460,000 395,000 14.1% 16.5%
807 6269171300295 قند شکسته 700 گرمی بسته 0.7 کیلوگرم 14 بسته 36,000 30,500 15.3% 18%
808 6260518800057 قند شکسته باخ مقدار 5 کیلوگرم کارتن 5 کیلوگرم 4 کارتن 320,000 275,000 14.1% 16.4%
809 6261107032699 قند شکسته گلستان 650 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 44,300 40,300 9% 9.9%
810 پودر کیک 6260170265607 پودر خمیر پیراشکی رشد 480 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 60,000 51,500 14.2% 16.5%
811 6260170250436 پودر کیک توت فرنگی رشد 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 70,000 56,000 20% 25%
812 6260170201001 پودر کیک رویال ردولوت رشد 600 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 125,000 100,000 20% 25%
813 6260170202183 پودر کیک کره‌ای رشد 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 72,000 61,500 14.6% 17.1%
814 6260170250450 پودر کیک وانیل کاکائو رشد 500 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 83,000 71,000 14.5% 16.9%
815 حبوبات 23010030159 پروتئین سویا درجه یک بسته بندی 250 گرم بسته 0.25 کیلوگرم 80 بسته 25,000 15,200 39.2% 64.5%
816 23010030029 عدس فله مقدار 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 94,900 57,000 39.9% 66.5%
817 23010030033 لپه مقدار 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 96,000 59,000 38.5% 62.7%
818 23010030031 لوبیا چیتی 900 گرمی - کیفیت درجه یک دستچین بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 122,900 81,000 34.1% 51.7%
819 23010030050 لوبیا سفید 900 گرم بسته 0.9 کیلوگرم 20 بسته 72,000 57,000 20.8% 26.3%
820 23010030030 لوبیا قرمز 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 109,900 74,500 32.2% 47.5%
821 23010030049 ماش مقدار 900 گرم بسته 0.9 کیلوگرم 20 بسته 79,900 62,000 22.4% 28.9%
822 23010030032 نخود 900 گرم - کیفیت درجه یک بسته 0.9 کیلوگرم 30 بسته 101,900 68,500 32.8% 48.8%
823 نوار بهداشتی و پد بهداشتی 6260124518308 پد روزانه خیلی نازک 40 عددی تافته کارتن 30 عدد 1 کارتن 52,000 43,100 17.1% 20.6%
824 6260124508330 پد روزانه خیلی نازک ultra thin تافته 20 عددی کارتن 60 عدد 1 کارتن 30,000 24,000 20% 25%
825 6260114810092 نوار بهداشتی بالدار بزرگ پنبه ریز کارتن 50 عدد 2 کارتن 26,900 23,800 11.5% 13%
826 6263957100177 نوار بهداشتی بالدار ضخیم مای‌لیدی سایز متوسط 10 عددی کارتن 36 عدد 1 کارتن 24,000 20,500 14.6% 17.1%
827 6260124517004 نوار بهداشتی بالدار ویژه روز 28 سانتی‌متری 10 عددی تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 37,996 30,700 19.2% 23.8%
828 6260124519237 نوار بهداشتی بالدار ویژه روز 7 عددی کتان تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 35,034 28,300 19.2% 23.8%
829 6260124507524 نوار بهداشتی بالدار ویژه شب بسته 10 عددی تافته کیسه 40 عدد 1 کیسه 37,996 30,700 19.2% 23.8%
830 6260124519145 نوار بهداشتی بالدار یلدا ویژه شب تافته 7 عددی کارتن 40 عدد 2 کارتن 47,000 39,500 16% 19%
831 6260124508354 نواربهداشتی بال‌دار ویژه شب نازک 7 عددی کتان تافته کارتن 40 عدد 1 کارتن 37,990 30,500 19.7% 24.6%
832 زعفران 6260634900143 زعفران 1 مثقالی مصطفوی (4.608 گرم) بسته 24 عددی 1 بسته 493,700 375,200 24% 31.6%
833 6260468001030 زعفران سرگل سحرخیز 1 مثقال بسته 1 مثقال 20 بسته 470,000 376,000 20% 25%
834 6261107036673 زعفران سرگل گلستان 4.608 گرم (1 مثقال) بسته 1 مثقال 10 بسته 375,900 302,000 19.7% 24.5%
835 6260634901133 زعفران مصطفوی 3 گرم بسته 20 عدد 1 بسته 316,800 240,700 24% 31.6%
836 6260634900891 زعفران مصطفوی کادویی 1 مثقال (4.608 گرم) جعبه 12 عدد 1 جعبه 498,600 378,900 24% 31.6%
837 دستمال توالت 6266061105359 دستمال توالت پاپیا 12 رول بسته 4 عدد 1 بسته 148,500 147,000 1% 1%
838 6266061105267 دستمال توالت پاپیا 16 رول بسته 3 عدد 2 بسته 183,200 175,000 4.5% 4.7%
839 6266061105274 دستمال توالت پاپیا 2 رول بسته 24 عدد 1 بسته 29,400 28,700 2.4% 2.4%
840 6266061105342 دستمال توالت پاپیا 4 رول بسته 12 عدد 1 بسته 51,000 50,000 2% 2%
841 6266061101825 دستمال توالت پاپیا 8 رول بسته 6 عدد 1 بسته 100,000 99,000 1% 1%
842 6266061103294 دستمال توالت تنو 12 رول بسته 4 عدد 2 بسته 130,500 128,000 1.9% 2%
843 6266061103300 دستمال توالت تنو 16 رول بسته 3 عدد 2 بسته 172,875 157,000 9.2% 10.1%
844 6266061101894 دستمال توالت تنو 2 رول بسته 24 عدد 1 بسته 23,050 22,000 4.6% 4.8%
845 6266061101849 دستمال توالت تنو 4 رول بسته 12 عدد 1 بسته 44,850 44,000 1.9% 1.9%
846 شامپو 6263430600781 شامپو بابونه پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,290 31,200 9% 9.9%
847 6260526425419 شامپو تقویت‌کننده موهای شکننده داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 90,000 77,000 14.4% 16.9%
848 6260526419654 شامپو تقویت‌کننده موی شکننده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
849 6263430600828 شامپو زیتون پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,290 31,200 9% 9.9%
850 6260526419241 شامپو ضد شوره کلییر soft & shiny زنانه 200 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 61,800 53,000 14.2% 16.6%
851 6260526419395 شامپو ضدشوره کلیر Scalp oil control زنانه 200 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 1 بسته 61,800 53,000 14.2% 16.6%
852 6263430600743 شامپو فلفل پرژک 450 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,760 34,000 10% 11.1%
853 6260526425396 شامپو مناسب موهای آسیب دیده داو 400 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 90,000 77,000 14.4% 16.9%
854 6260526419630 شامپو مناسب موهای رنگ شده داو 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 51,250 44,000 14.1% 16.5%
855 نرم‌کننده 6262825800102 مایع نرم‌کننده آبی اکتیو 1.5 لیتر کارتن 9 عدد 1 کارتن 47,100 41,800 11.3% 12.7%
856 6262825800058 مایع نرم‌کننده صورتی اکتیو 2.5 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 70,035 62,000 11.5% 13%
857 6260010502640 نرم کننده طلایی سافتلن 1 لیتری کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,030 30,500 10.4% 11.6%
858 6262825800041 نرم‌کننده آبی اکتیو 2.5 لیتر کارتن 6 عدد 1 کارتن 70,035 62,000 11.5% 13%
859 6260526425426 نرم‌کننده مراقبت روزانه داو مقدار 200 میلی‌لیتر شیرینک 6 عدد 1 شیرینک 43,750 37,500 14.3% 16.7%
860 6262825801321 نرم‌کننده موی سر با رایحه شکوفه و بهار نارنج اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,350 33,000 11.6% 13.2%
861 پودر لباس‌شویی 6261101000632 پودر دستی برف 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 19,100 18,200 4.7% 4.9%
862 6260010533620 پودر لباسشویی دستی سافتلن 500 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 16,560 16,100 2.8% 2.9%
863 6262825810699 پودر ماشین لباسشویی پلی واش اکتیو 2 کیلوگرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 89,140 81,000 9.1% 10%
864 صابون 6260526422067 صابون لوکس Creamy perbection سفید 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 14,600 12,500 14.4% 16.8%
865 6260526424580 صابون لوکس Velvet touch نارنجی 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
866 6261101313039 صابون حمام گلنار 6 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 67,620 58,100 14.1% 16.4%
867 6261101313169 صابون حمام گلنار مدل جوان بسته 5 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 56,350 46,500 17.5% 21.2%
868 6260526422074 صابون لوکس Agua Sparkle آبی 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
869 6260526422081 صابون لوکس Agua Sparkle آبی 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 14,600 12,500 14.4% 16.8%
870 6260526422050 صابون لوکس Creamy perbection سفید 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
871 6260526424597 صابون لوکس Soft tuch صورتی 125 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 17,400 14,900 14.4% 16.8%
872 6260526424634 صابون لوکس Soft tuch صورتی 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 14,600 12,500 14.4% 16.8%
873 6260526424627 صابون لوکس Velvet touch نارنجی 90 گرم بسته 6 عدد 2 بسته 14,600 12,500 14.4% 16.8%
874 خوشبوکننده هوا 6268187100119 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل 1Million مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
875 6268187100089 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل 212VIP مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
876 6268187100102 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل ALLURE مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
877 6268187100096 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Captain Black مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
878 6268187100263 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Chance مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
879 6268187100072 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل euphoria مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
880 6268187100133 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل JOOP حجم 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
881 6268187100140 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Lacoste مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
882 6268187100126 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Tom Ford مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
883 6268187102267 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Aoud Mad مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
884 6268187100027 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Black Afgano مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
885 نودل 6260360004276 نودل سبزیجات الیت کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,800 14.7% 17.2%
886 6262092000571 نودل سبزیجات هاتی کارا کارتن 40 عدد 2 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
887 6260360004740 نودل سس گوجه‌فرنگی تند الیت کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 12,800 14.7% 17.2%
888 6262092000588 نودل کاری هاتی‌کارا کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
889 6260006900177 نودل گوشت مهنام 65 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 7,200 52% 108.3%
890 6262092000601 نودل گوشت هاتی کارا 75 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
891 6262092000618 نودل مرغ و گوجه هاتی کارا کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
892 6262092000595 نودل مرغ هاتی کارا کارتن 40 عدد 1 کارتن 15,000 8,300 44.7% 80.7%
893 پوشک کودک 6263957100078 پوشک بچه سایز 4 مای‌بیبی 12 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 64,200 57,000 11.2% 12.6%
894 6263957100122 پوشک بچه مای بیبی Chamomile سایز 4 پلاس 32 عددی کارتن 6 عدد 1 کارتن 168,950 150,000 11.2% 12.6%
895 6266061103751 پوشک بچه مولفیکس سایز 6 بسته 28 عددی بسته 4 عدد 1 بسته 170,600 160,000 6.2% 6.6%
896 6263957101198 پوشک شورتی بچه سایز 4 مای‌بیبی 30 عددی بسته 4 عدد 2 بسته 170,000 150,000 11.8% 13.3%
897 6263957101204 پوشک شورتی پول‌آپ سایز 5 مای بیبی 26 عددی بسته 4 عدد 2 بسته 170,000 150,000 11.8% 13.3%
898 6263957101211 پوشک شورتی سایز 6 مای‌بیبی 24 عددی بسته 4 عدد 2 بسته 170,000 150,000 11.8% 13.3%
899 غذای منجمد 6260257500157 دانه ذرت شیرین منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 54,600 46,500 14.8% 17.4%
900 6260257502151 سیب‌زمینی تنوری نوبرسبز 900 گرم کارتن 10 عدد 1 کارتن 90,450 77,500 14.3% 16.7%
901 6260257500553 سیب‌زمینی نیمه سرخ شده منجمد نوبر سبز 750 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 75,400 64,800 14.1% 16.4%
902 6260257500614 سیب‌زمینی نیمه سرخ‌شده منجمد نوبرسبز 2.5 کیلوگرم کارتن 4 عدد 1 کارتن 252,200 216,000 14.4% 16.8%
903 23001600050239 فلافل سوخاری منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 255,000 255,000 0% 0%
904 6260257502670 فلافل عربی منجمد نوبر سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 69,850 60,000 14.1% 16.4%
905 23001600050238 فلافل منجمد نوبر سبز 2.5 کیلوگرم بسته 2.5 کیلوگرم 1 بسته 240,000 240,000 0% 0%
906 6262586800274 مایه کباب کوبیده 70 درصد گوشت قرمز فارسی 1 کیلوگرم بسته 4 عدد 1 بسته 597,000 483,500 19% 23.5%
907 6260257500348 مخلوط سبزیجات هویج، نخود فرنگی و ذرت منجمد نوبرسبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 49,650 42,500 14.4% 16.8%
908 چای کیسه‌ای 6261537302683 چای کیسه‌ای ساده دبش 100 عددی کارتن 8 عدد 1 کارتن 109,900 61,500 44% 78.7%
909 6261537302690 چای کیسه‌ای عطری دبش 100 عددی کارتن 8 عدد 1 کارتن 109,900 61,500 44% 78.7%
910 سوپ نیمه آماده 6260360013933 سوپ جو الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
911 6260360000155 سوپ جو و قارچ الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
912 6260360000162 سوپ جو و گوجه‌‍فرنگی الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
913 6260360014114 سوپ سبزیجات الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
914 6260360023024 سوپ قارچ الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
915 6260360022034 سوپ مرغ الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
916 6260360052376 سوپ مرغ و ذرت الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
917 6260360013940 سوپ مرغ و ورمیشل الیت 65 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 15,000 12,000 20% 25%
918 شامپو بدن 6262825806203 شامپو بدن اکتیو سبز 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,500 33,200 11.5% 13%
919 6262825801680 شامپو بدن سورمه‌ای آقایان اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,500 37,500 11.8% 13.3%
920 6262825801307 شامپو بدن قرمز اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,500 33,200 11.5% 13%
921 6262825802625 شامپو بدن کرمی با رایحه آلورا اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,500 36,000 11.1% 12.5%
922 6262825806029 شامپو بدن کرمی با رایحه گل و کارامل اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,500 36,000 11.1% 12.5%
923 6262825802069 شامپو بدن کرمی با رایحه هلو و بادام اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 40,500 36,000 11.1% 12.5%
924 6262825801673 شامپو بدن مشکی آقایان اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,500 37,500 11.8% 13.3%
925 6262825801666 شامپو بدن نقره‌ای آقایان اکتیو 400 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,500 37,500 11.8% 13.3%
926 شیرهای طعم‌دار 23060080100 پرو شیر (پرومیلک) قهوه کاله 330 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 47,000 42,500 9.6% 10.6%
927 6260161551047 پرو شیر (پرومیلک) وانیلی کاله 330 میلی‌لیتر کارتن 20 عدد 1 کارتن 47,000 42,500 9.6% 10.6%
928 6260161539991 سولاته کارامل ماکیاتو کاله 235 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 37,000 35,200 4.9% 5.1%
929 6260161543851 سولاته موکا کاله 240 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 37,000 35,200 4.9% 5.1%
930 6264078402614 شیر کاکائو دومینو 200 میلی‌لیتر کارتن 36 عدد 1 کارتن 13,000 10,500 19.2% 23.8%
931 دوغ 6260167810117 دوغ آبعلی شیشه‌ای 260 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 16,500 11,600 29.7% 42.2%
932 6262624902564 دوغ بدون گاز نعنا عالیس 275 میلی لیتر باکس 12 عدد 3 باکس 10,000 8,500 15% 17.6%
933 6260524700136 دوغ بدون گاز نعنایی عالیس 1.5 لیتری باکس 6 عدد 5 باکس 34,000 24,100 29.1% 41.1%
934 6261351400275 دوغ تک نفره نعنا تندیس 250 میلی‌لیتر باکس 15 عدد 4 باکس 10,000 7,500 25% 33.3%
935 6260161524720 دوغ خانواده کفیر کاله 1 لیتر باکس 6 عدد 3 باکس 28,000 16,800 40% 66.7%
936 پاپ‌کرن 6262477320393 پاپ کرن پنیری مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 16,000 12,900 19.4% 24%
937 6262477320454 پاپ کرن سرکه‌ای مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 16,000 12,900 19.4% 24%
938 6262477320430 پاپ کرن کچاپ مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 16,000 12,900 19.4% 24%
939 6262477320416 پاپ کرن نمکی مزپف مزمز 60 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 16,000 12,900 19.4% 24%
940 نسکافه و کاپوچینو 23040050055 بسته 15 ساشه‌ای ترکیبی پودر قهوه فوری نسکافه (کلاسیک، اینتنسو و لاته) به همراه 2 ساشه کاپوچینو ایتالیانو بسته 4 عدد 2 بسته 185,000 135,000 27% 37%
941 6269948100645 پودر قهوه آماده 3 در 1 تیمز 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 84,000 29.4% 41.7%
942 6260161539892 سولاته کاپوچینو کاله 235 میلی‌لیتر بسته 6 عدد 2 بسته 37,000 35,200 4.9% 5.1%
943 6269948100133 کاپوچینو آماده تیمز 20 ساشه‌ای کارتن 12 عدد 1 کارتن 165,000 120,000 27.3% 37.5%
944 8991002103771 کاپوچینو گوددی 30 عددی بسته 6 عدد 1 بسته 390,000 268,000 31.3% 45.5%
945 8992696420557 کافی میکس ۳ در ۱ نسکافه ۵۰ ساشه‌ای اصلی بسته 50 ساشه 6 بسته 320,000 258,000 19.4% 24%
946 دسر 6260201111231 پودر ژله اکلیلی بلوبری فرمند 100 گرم بسته 8 عدد 1 بسته 20,000 18,000 10% 11.1%
947 6260360001893 پودینگ توت‌فرنگی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
948 6260360002173 پودینگ زعفرانی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
949 6260360050662 پودینگ فوری وانیل کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
950 6260360001886 پودینگ موزی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
951 6260360001909 پودینگ وانیلی کوپا جعبه 12 عدد 1 جعبه 26,000 19,500 25% 33.3%
952 6260201108187 سس کارامل فرمند 500 گرم بسته 9 عدد 1 بسته 70,000 60,000 14.3% 16.7%
953 کنسرو مواد غذایی 6260037301585 کنسرو ذرت شیرین بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 53,900 38,200 29.1% 41.1%
954 6260037301301 کنسرو عدسی بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 32,500 23,000 29.2% 41.3%
955 6262754012393 کنسرو لوبیا چیتی طبیعت 380 گرم باکس 12 عدد 2 باکس 32,900 26,600 19.1% 23.7%
956 6260037301592 کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 43,900 31,000 29.4% 41.6%
957 6261182000637 کنسرو مرغ در روغن شیلتون 180 گرم باکس 24 عدد 1 باکس 74,900 64,000 14.6% 17%
958 6260037301653 کنسرو نخود سبز بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 34,900 24,700 29.2% 41.3%
959 دستمال حوله‌ای 6260179504677 دستمال حوله ای چشمک 2 رول کیسه 20 عدد 1 کیسه 73,600 51,000 30.7% 44.3%
960 6266061103843 دستمال حوله پاپیا 2 رول بسته 12 عدد 1 بسته 50,000 48,900 2.2% 2.2%
961 خامه 6260161506450 خامه پرچرب مدت دار کاله 200 گرم کارتن 36 عدد 1 کارتن 32,500 29,500 9.2% 10.2%
962 6260007424016 خامه پگاه 200 گرم کارتن 27 عدد 1 کارتن 30,000 25,500 15% 17.6%
963 6260161509666 خامه صبحانه کاله مقدار 1 لیتر بسته 5 عددی 1 بسته 150,000 135,000 10% 11.1%
964 6260063282148 خامه کاکائویی پاک مقدار 100 گرم بسته 20 عدد 2 بسته 17,500 16,000 8.6% 9.4%
965 بادام زمینی 6262477900526 بادام زمینی روکش دار سرکه بالزامیک مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 10,200 15% 17.6%
966 6262477900557 بادام زمینی روکش‌دار پنیری مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 10,200 15% 17.6%
967 6262477911140 بادام زمینی فلفلی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
968 6262477911911 بادام‌زمینی نمکی مزمز 350 گرم کارتن 6 عدد 1 کارتن 120,000 108,000 10% 11.1%
969 ماست 23060020221 ماست تک نفره کم چرب تندیس بسته 60 عدد 3 بسته 5,000 3,400 32% 47.1%
970 6260272803455 ماست تک نفره کم چرب دامداران بسته 36 عدد 10 بسته 4,000 4,500 -12.5% -11.1%
971 6260161509741 ماست تک نفره کم چرب کاله باکس 100 عدد 3 باکس 5,000 3,900 22% 28.2%
972 6261191000949 ماست تک نفره کم چرب می ماس بسته 80 عدد 3 بسته 5,000 3,400 32% 47.1%
973 صیفیجات 23140030018 سیب‌زمینی مقدار 1 کیلوگرم بسته 5 کیلوگرم 2 بسته 24,000 14,500 39.6% 65.5%
974 اسپری‌های پاک‌کننده 6260526424092 اسپری چندمنظوره ultra سیف 0.75 لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 59,375 54,000 9.1% 10%
975 6260526418534 اسپری چندمنظوره دامستوس بنفش 750 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,200 55,000 19.4% 24%
976 6260526413621 اسپری چندمنظوره دامستوس سبز 750 میلی‌لیتر کارتن 24 عدد 1 کارتن 68,200 55,000 19.4% 24%
977 6262825800669 پاک‌کننده اجاق‌گاز و سطوح استیل آشپزخانه اکتیو 700 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 37,200 33,000 11.3% 12.7%
978 6262825800683 پاک‌کننده حمام و شیرآلات اکتیو 700 میلی‌لیتری کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,500 37,600 11.5% 13%
979 نبات 23010060054 نبات زرد دسته‌دار مقدار 8 کیلوگرم کارتنی کارتن 8 کیلوگرم 1 کارتن 480,000 418,000 12.9% 14.8%
980 6260634902895 نبات زعفرانی دسته دار مصطفوی 18 گرم کارتن 100 عدد 1 کارتن 3,670 2,230 39.2% 64.6%
981 6260468040213 نبات زعفرانی دسته‌دار سحرخیز 15 گرم - بسته بندی تکی کارتن 100 عدد 1 کارتن 2,800 1,920 31.4% 45.8%
982 تخمه 6262477912055 تخمه آفتاب گردان نمکی مزمز 100 گرم کارتن 16 عدد 1 کارتن 29,000 21,800 24.8% 33%
983 6262477911874 مغز تخمه آفتابگردان لیمویی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
984 6262477910082 مغز تخمه کدو نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 26,000 21,000 19.2% 23.8%
985 6262477910099 مغز تخمه هندوانه نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 36,000 29,000 19.4% 24.1%
986 6262477911195 مغز سه‌تخمه نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 14,000 11,300 19.3% 23.9%
987 شکلات صبحانه 6260201111330 شکلات صبحانه ساده فرمند 330 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 110,000 94,500 14.1% 16.4%
988 6260201111361 کرم کاکائو فندقی تلخ فرمند 330 گرم بسته 12 عدد 1 بسته 135,000 116,000 14.1% 16.4%
989 6260303306887 کرم کاکائو فندقی سایرو 1 کیلوگرم بسته 10 عدد 1 بسته 168,000 139,000 17.3% 20.9%
990 آرد و سبوس 6260532823698 آرد سفید گندم 0000 زرماکارون 900 گرم کارتن 12 عدد 1 کارتن 36,200 23,500 35.1% 54%
991 دفتر 6260880600057 دفتر ته چسب بوفی 50 برگ - کاغذ مازندرانی (کاهی) کارتن 100 عدد 5 کارتن 15,000 9,800 34.7% 53.1%
992 لازانیا 6260532821120 لازانیا پیش پخت زر ماکارون 500 گرم کارتن 15 عدد 1 کارتن 48,500 44,000 9.3% 10.2%
993 غذای آماده 6260037301318 کنسرو خوراک بادمجان بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 34,900 24,700 29.2% 41.3%
994 6260037301646 کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 45,900 32,500 29.2% 41.2%
995 6260037301639 کنسرو لوبیا چیتی بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 35,900 25,400 29.2% 41.3%
996 6260037301660 کنسرو مایه ماکارونی با سویا بیژن 380 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 43,900 31,000 29.4% 41.6%
997 خودکار 6266264000253 خودکار آبی کیان بسته 50 عدد 3 بسته 5,000 3,000 40% 66.7%
998 22030030050 خودکار قرمز کیان بسته 50 عدد 3 بسته 5,000 3,000 40% 66.7%
999 6266264000147 خودکار مشکی کیان بسته 50 عدد 3 بسته 5,000 3,000 40% 66.7%
1,000 رشته 6260532824114 رشته آشی زر ماکارون 2.5 کیلوگرم بسته 4 عدد 2 بسته 85,000 70,000 17.6% 21.4%
1,001 6260532824053 رشته آشی زرماکارون 400 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 19,500 17,200 11.8% 13.4%
1,002 6260100320376 رشته سوپ تک ماکارون 500 گرم کارتن 20 عدد 1 کارتن 21,500 20,600 4.2% 4.4%
1,003 آبلیمو و آبغوره 6260142502877 آبلیمو سمیه 260 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 32,000 24,200 24.4% 32.2%
1,004 6260142500194 آبلیمو سمیه 500 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 53,000 45,500 14.2% 16.5%
1,005 6261111105112 آبلیمو یک و یک 320 میلی‌لیتر باکس 12 عدد 1 باکس 44,900 38,500 14.3% 16.6%
1,006 جرم‌گیر و لوله‌بازکن 6263414004550 لوله بازکن 1250 گرمی صاف کارتن 12 عدد 1 کارتن 42,714 38,700 9.4% 10.4%
1,007 6260016342011 جرم گیر 4 لیتری من کارتن 4 عدد 3 کارتن 51,462 43,500 15.5% 18.3%
1,008 طعم‌دهنده غذا 6260360000421 پودر عصاره گوشت بره الیت بسته 48 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 70,000 22.2% 28.6%
1,009 6260360013117 پودر عصاره گوشت گوساله الیت بسته 48 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 70,000 22.2% 28.6%
1,010 6260360011113 پودر عصاره مرغ الیت بسته 48 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 90,000 70,000 22.2% 28.6%
1,011 بادام‌زمینی 6262477900533 بادام زمینی روکش‌دار کچاپ مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 10,200 15% 17.6%
1,012 6262477911157 بادام زمینی سرکه‌ای مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
1,013 6262477911164 بادام‌زمینی نمکی مزمز 40 گرم کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
1,014 ماسک تنفسی 6261991000019 ماسک آرمان بسته 50 عددی (اصلی) - کارتنی کارتن 40 عدد 1 کارتن 98,000 74,000 24.5% 32.4%
1,015 ترشی و شور 6261198000065 خیارشور درجه یک مهرام 680 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 46,000 41,500 9.8% 10.8%
1,016 هات چاکلت 6260360002012 پودر هات چاکلت 3 در 1 کوپا 20 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 119,000 102,000 14.3% 16.7%
1,017 6269948100126 هات چاکلت تیمز 20 عددی کارتن 18 عدد 1 کارتن 185,000 130,000 29.7% 42.3%
1,018 6260360005532 هات‌چاکلت کوپا 40 عددی کارتن 12 عدد 1 کارتن 238,000 192,000 19.3% 24%
1,019 تخم مرغ 6262245000038 تخم مرغ تلاونگ 15 عددی بسته 8 عدد 2 بسته 64,500 62,000 3.9% 4%
1,020 23070030042 تخم مرغ درجه یک شانه 30 عددی (متوسط و درشت - سایز ۱۲) کارتن 6 عدد 1 کارتن 135,000 110,000 18.5% 22.7%
1,021 نمک و ادویه 2010302010001 نمک دریایی اصل 2 کیلوگرم بسته 5 عدد 10 بسته 19,500 14,000 28.2% 39.3%
1,022 کشک 6260142503355 کشک خشک تنقلاتی کشکام سمیه 20 گرم کارتن 24 عدد 2 کارتن 18,000 14,500 19.4% 24.1%
1,023 6260142540305 کشک سمیه شیشه‌ای 230 گرم باکس 12 عدد 1 باکس 42,000 34,000 19% 23.5%
1,024 حلوا شکری و ارده 6260008900076 حلوا ارده شکری عقاب 50 گرم کارتن 144 عدد 1 کارتن 10,400 14,600 -40.4% -28.8%
1,025 6261747301681 حلوا شکری شیررضا 30 گرم کارتن 60 عدد 1 کارتن 6,700 5,050 24.6% 32.7%
1,026 شیشه پاک کن 6260016300080 شیشه پاک‌کن رایت من 4 لیتر کارتن 4 عدد 1 کارتن 79,625 67,900 14.7% 17.3%
1,027 6260012932025 شیشه‌شوی بنفش اتک 750 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 34,000 31,800 6.5% 6.9%
1,028 دستکش 6260045230440 دستکش 100 عددی وینیل اپی پرفکت لارج (پروموشن ویژه) بسته 10 عدد 1 بسته 122,800 81,000 34% 51.6%
1,029 6260045230433 دستکش 100 عددی وینیل اپی پرفکت میدیوم (پروموشن ویژه) بسته 10 عدد 1 بسته 122,800 86,000 30% 42.8%
1,030 پنیر پیتزا و پنیر موزارلا 6260161501455 پنیر ورقه‌ای گودا کاله 180 گرم کارتن 48 عدد 1 کارتن 55,500 49,300 11.2% 12.6%
1,031 کره بادام‌زمینی 051500255162 کره بادام‌زمینی creamy جیف 454 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 275,000 193,000 29.8% 42.5%
1,032 051500255377 کره بادام‌زمینی Extra Crunchy جیف 454 گرم بسته 6 عدد 1 بسته 275,000 193,000 29.8% 42.5%
1,033 کیسه زباله 6263150400234 کیسه زباله 20 عددی رولی سایز متوسط (55x70 سانتی‌متر) لندی کارتن 20 عدد 1 کارتن 39,500 28,000 29.1% 41.1%
1,034 بانکه 15030020040 بانکه شیشه‌ای مکعبی با در طلایی در ابعاد طول و عرض 7 و ارتفاع 9 سانتی‌متر بسته 1 عددی کارتن 50 عدد 2 کارتن 16,000 9,700 39.4% 64.9%
1,035 چوب شور 6261149060100 کراکر چوب شور شیرین عسل کارتن 48 عدد 1 کارتن 3,000 2,550 15% 17.6%
1,036 6261149003947 کراکر چوب شور کنجدی شیرین عسل کارتن 40 عدد 1 کارتن 6,000 5,100 15% 17.6%
1,037 فرآورده‌های پروتئینی 23070040014 سویا سبحان طلایی 250 گرم بسته 24 عدد 1 بسته 24,000 16,500 31.3% 45.5%
1,038 بستنی 23080150002 نوشمک میوه‌ای با طعم رندوم 75 گرم کارتن 100 عدد 1 کارتن 3,000 1,000 66.7% 200%
1,039 موبر و تیغ اصلاح 8801038562476 خودتراش دوتیغه دورکو 5 عددی جعبه 20 بسته 1 جعبه 35,000 21,500 38.6% 62.8%
1,040 آدامس 070221008680 آدامس نعنا یخی تریدنت 14 عددی بسته 12 عدد 1 بسته 65,000 46,000 29.2% 41.3%
1,041 اسپری 6268187102250 اسپری خوشبو کننده هوا لمسر مدل Invictus مقدار 250 میلی‌لیتر بسته 12 عدد 1 بسته 96,000 77,000 19.8% 24.7%
1,042 کبریت 6260247110021 کبریت توکلی بسته 10 عددی شیرینک 10 عدد 2 شیرینک 10,000 6,500 35% 53.8%
1,043 لواشک و آلوچه و تنقلات ترش 6262477911201 آلوچه ترش مزمز 50 گرم کارتن 24 عدد 1 کارتن 11,000 9,400 14.5% 17%
1,044 فندک 23090050001 فندک قابل شارژ رنگ رندم بسته 50 عدد 1 بسته 6,000 4,200 30% 42.9%
1,045 پوشک بزرگسال 6263957100450 پوشینه کامل بزرگسالان سایز متوسط M ایزی لایف 16 عددی بسته 6 عدد 1 بسته 331,000 292,000 11.8% 13.4%
1,046 کاغذ و مقوا 6260162300071 کاغذ A4 کپی‌مکس 500 عددی (طرح جلد متنوع) بسته 5 عدد 1 بسته 235,000 180,000 23.4% 30.6%
1,047 دانه‌های روغنی (کنجد، تخمه و ...) 6260108396663 روغن زیتون بکر لادن 250 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 110,000 103,000 6.4% 6.8%
1,048 آجیل 6262477911188 مغز تخمه آفتاب‌گردان نمکی مزمز کارتن 40 عدد 1 کارتن 12,000 9,700 19.2% 23.7%
1,049 حشره‌کش 6269771300366 اسپری حشره کش بدون بو تارومار 400 میلی‌لیتر کارتن 12 عدد 1 کارتن 64,900 55,800 14% 16.3%